גאונים

גאונים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3979 מקורות עבור גאונים. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

ספר הלכות גדולות סימן כ - הלכות מועד

 [עמוד רלח] תנו רבנן (חגיגה יח ב) (שמות כג, טו) את חג המצות תשמור וגו' (דברים טז, טו) שבעת ימים תחג וגו' לימד על חולו של מועד שאסור בעשיית מלאכה דברי רבי יאשיה, רבי יונתן אומר קל וחומר, ומה ראשון ושביע...

42

ספר הלכות גדולות סימן כא - הלכות אבל

 [עמוד רמג] אבל ביום שביעי מן כד עייל יומא אפילו כל דהו מותר ברחיצה ובכל מילי דהוה נהיג קמי אבלו, דקיימא לן מקצת היום ככולו. ודאי שכיב ליה שכבא מן קמי רגל חד יומא או תרין יומי ואפילו שיתא יומי אף על גב...

43

ספר הלכות גדולות סימן כב - הלכות טומאה

 [עמוד רנו] אסיר להון לכהני לאיטמויי למיתא דלאו דידהו שנאמר (ויקרא כא, א) אמר אל הכהנים בני אהרן וגו', אבל (סוטה כג: ויבמות פה א) כהנתא לא אסיר להון, דכתיב בני אהרן ולא בנות אהרן. תינוקות כהנים אע"ג דל...

44

ספר הלכות גדולות סימן כג - הלכות כהנים

 [עמוד רס] תנו רבנן (תענית כו ב) שחרית ומוסף ומנחה ונעילה כולן יש בהן נשיאות כפים דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר שחרית ומוסף יש בהן נשיאות כפים מנחה ונעילה אין בהן נשיאות כפים, רבי יוסי אומר נעילה יש בה...

45

ספר הלכות גדולות סימן כד - הלכות צרכי ציבור

 [עמוד רסג] אמר רבה בר רב הונא (סוטה לט א) כיון שנפתח ספר תורה אסור לספר ואפילו בדבר הלכה שנאמר (נחמיה ח, ה) ובפתחו עמדו כל העם ואין עמידה אלא שתיקה, שנאמר (איוב לב, טז) והוחלתי כי לא ידברו כי עמדו ולא...

46

ספר הלכות גדולות סימן כה - הלכות תפילין

 [עמוד רסט] (דברים כח, י) וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך, תניא (מנחות לה ב) ר' אליעזר הגדול אומר אילו תפילין שבראש. אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב קשר של תפילין הלכה למשה מסיני. אמר...

47

ספר הלכות גדולות סימן כו - הלכות מזוזה

 [עמוד רעב] מאן דקבע מזוזה מיחייב לברוכי ב"א אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וציונו לקבוע מזוזה, וכד עביד מעקה מיחייב לברוכי וציונו על המעקה. אמר רב יהודה אמר שמואל (פסחים ז ב) כל המצות כולן מברך על...

48

ספר הלכות גדולות סימן כז - הלכות ציצית

 [עמוד רעד] תנו רבנן (מנחות מג ב) (במדבר טו, לט) וראיתם אותו וזכרתם, ראה מצוה זו וזכור מצוה אחרת התלויה בה, ואיזו זו, זו קרית שמע, דתנן (ברכות ט ב) מאימתי קורין את שמע בשחרית משיכיר בין תכלת ללבן. תנו ...

49

ספר הלכות גדולות סימן כח - הלכות יבמות

 [עמוד רעז] (יבמות ב א) חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן הייבום עד סוף העולם, בתו ובת בתו ובת בנו בת אשתו ובת בתה ובת בנה חמותו ואם חמותו ואם חמיו אחותו מאמו ואחות אמו ואחות אשת...

50

ספר הלכות גדולות סימן כט - הלכות עריות

 [עמוד רצא] (מסכת ד"א פ"א) המקדש את האשה הרי זה אוסר עליו שבע עריות, אמה ואם אמה ואם אביה בתה ובת בתה ובת בנה ואחותה בזמן שהיא קיימת, וכולן שנאסרו עליו שעה אחת אין להם היתר אחר איסורן, חוץ מאחות אשתו ש...

1234567891011121314151617181920