גאונים

גאונים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3979 מקורות עבור גאונים. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

ספר הלכות גדולות סימן יא - הלכות פסח פרק כל שעה

 תנו רבנן (שם כח א) היה מהלך במדבר, מפרר וזורה לרוח, היה מהלך בספינה, מפרר ומטיל לים, וקתני בברייתא שוחק אתרויהו. [פסק] (ירושלמי רפ"י) ואסיר למיכל מצה מבעוד יום מקמי דליקדיש ואומר הגדה והלל, שנאמר (שמו...

32

ספר הלכות גדולות סימן יב - הלכות עצרת

 [עמוד קפה] (מנחות סה ב) ומיחייב איניש למימנא שבעה שבועות מאורתא דחמיסר בניסן נגהי שיתסר דכתיב (ויקרא כג, טו) וספרתם לכם שתהא ספירה לכל אחד ואחד, ממחרת השבת ממחרת יום טוב דהוא שיתסר בניסן, דבגויה מקרבי...

33

ספר הלכות גדולות סימן יג - הלכות יום הכיפורים

 [עמוד קפו] פרק יום הכיפורים (יומא עג ב) יום הכיפורים אסור באכילה ובשתייה וברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה, (שם עו א) מנהני מילי, אמר רב חסדא כנגד חמשה עינויין שבתורה (במדבר כט, ז) בעשור (ויקר...

34

ספר הלכות גדולות סימן יד - הלכות סוכה פרק סוכה שהיא גבוהה

 [עמוד קצב] תנו רבנן (סוכה מו א) העושה סוכה לעצמו אומר ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, נכנס לישב בה אומר ברוך אשר קדשנו במצותיו וציונו לישב בסוכה. היתה עשויה ועומדת, אם יכול לחדש בה דבר כגון למי...

35

ספר הלכות גדולות סימן יד - הלכות סוכה פרק הישן

 [עמוד קצז] [פסק] (שם ט א) ואסור להסתפק מעצי סוכה כל שבעה, דאמר רב ששת משום רבי עקיבא מנין לעצי סוכה שאסורין כל שבעה ת"ל (דברים טז, א) חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, ותניא רבי יהודה בן בתירא אומר מנין שכ...

36

ספר הלכות גדולות סימן טו - הלכות לולב

 [עמוד רא] פרק לולב הגזול דמיחייבינן למעבד הושענא ואתויי אתרוגא בחמשה עשר בתשרי וברוכי עליהו שבעה יומי, דכתיב (ויקרא כג, לד) דבר אל בני ישראל לאמר בחמשה עשר וגו' וכתיב בתריה (שם מ) ולקחתם לכם ביום הראש...

37

ספר הלכות גדולות סימן טז - הלכות יום טוב

 [עמוד רי] (מכילתא יתרו) מיחייבינן לקדושיה ליומא טבא, דכתיב (ויקרא כד, ד) אלה מועדי ה' אשר תקראו אותם מקראי קודש. ומיחייבינן לאדכורי קדושתא בצלותא ועל כסא, דאמר רבא (פסחים קיז ב) אשכחתינון לסאבי דפומבד...

38

ספר הלכות גדולות סימן יז - הלכות ראש השנה

 [עמוד רכג] (ר"ה לב א) סדר ברכות של ראש השנה, שליח ציבור אומר אבות וגבורות וקדושת השם, וכולל מלכיות עם קדושת השם ותוקע, זכרונות ותוקע, שופרות ותוקע, ואומר עבודה והודאה וברכת כהנים. תנו רבנן (שם) מנין ש...

39

ספר הלכות גדולות סימן יח - הלכות תשעה באב ותעניות

 [עמוד רכט] פרק בשלשה פרקים (תענית כו א) חמשה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז וחמשה בתשעה באב. בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות, ובטל התמיד והובקעה העיר ושרף אפוסטמוס את התורה והעמיד צלם בהיכל. בתש...

40

ספר הלכות גדולות סימן יט - הלכות מגילה

 [עמוד רלה] מיחייבין בית ישראל למיקרי מגילתא באורתא דתליסר נגהי ארבסר, ואע"ג דקארי לה מאורתא מיחייב למיתנייה לצפרא, דאמר ר' יהושע בן לוי (מגילה ד א) חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום, שנאמר (...

1234567891011121314151617181920