גאונים

גאונים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3979 מקורות עבור גאונים. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

ספר הלכות גדולות סימן ז - הלכות שבת פרק שמונה עשר

 (שם קכו ב) מפנין אפילו ארבע וחמש קופות של תבן ושל תבואה מפני אורחין ומפני ביטול בית המדרש, (שם קכז א) ואפילו לכל אחד ואחד מן האורחים ולכל אחד ואחד מבית המדרש מפנין, אבל לא יגמור את האוצר כולו, דילמא א...

22

ספר הלכות גדולות סימן ז - הלכות שבת פרק עשרים

 (שבת קמ א) אמר מר זוטרא חרדל שהמחהו מערב שבת, למחר נותן לתוכו דבש, ולא יטרוף אלא מערב. שחלים שטרפן מערב שבת, למחר נותן לתוכן חומץ ושמן וממשיך לתוכן אמיתא, ולא יטרוף אלא מערב. שום שרסקו מערב שבת, למחר ...

23

ספר הלכות גדולות סימן ז - הלכות שבת פרק עשרים ושלושה

 (שם קיח א) שואל אדם מחבירו כדי יין וכדי שמן, ובלבד שלא יאמר לו הלויני, וכן אשה מחבירתה ככרות, ואם אינו מאמינו, מניח טליתו אצלו ועושה עמו חשבון לאחר השבת, אמר ליה רבא בר רב חנן לאביי מאי שנא הלויני דאס...

24

ספר הלכות גדולות סימן ז - הלכות שבת פרק עשרים וארבעה

 (שבת קנג א) מי שהחשיך בדרך, נותן כיסו לנכרי, אין עמו נכרי, מניחו על החמור. הגיע לחצר החיצונה, נוטל את הכלים הניטלין בשבת, ושאינן ניטלין, מתיר חבלים והשקים נופלין. מאי טעמא שרו ליה רבנן למיתן כיסו לנכר...

25

ספר הלכות גדולות סימן ח - הלכות מילה

 [עמוד קמה] פרק רבי אליעזר דמילה (שבת קל א) כלל אמר רבי עקיבא, כל מלאכה שאיפשר לעשותה מערב שבת אינה דוחה את השבת, מילה שאי אפשר לה לעשותה מערב שבת דוחה את השבת. אמר רב יהודה אמר רב הלכה (שם קלג א) כרבי...

26

ספר הלכות גדולות סימן ט - הלכות חנוכה

 [עמוד קנו] פרק במה מדליקין תנו רבנן (שבת כא ב) בעשרים וחמשה בכסליו יומי חנוכה תמניא אילין די לא למספד בהון, שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל שמנים שבהיכל, וכשגברו בית חשמונאי ונצחום בדקו ולא מצאו אלא פך ...

27

ספר הלכות גדולות סימן י - הלכות עירובין פרק מי שהוציאוהו

 [עמוד קנט] (שמות טז, כט) ראו כי ה' נתן לכם את השבת (מכילתא בשלח) אמר להם משה לישראל הזהרו שהמקום נתן לכם את השבת לשמרה. (שמות טז, כט) על כן הוא נותן לכם ביום הששי לחם יומים מלמד שבכל יום ויום היה המן ...

28

ספר הלכות גדולות סימן י - הלכות עירובין פרק כיצד משתתפין

 (שם פב א) כיצד משתתפין בתחומין, מניח את החבית ואומר הרי זו לכל בני עירי, לכל מי שילך לבית האבל או לבית המשתה, וכל שקבל עליו מבעוד יום מותר, משחשיכה אסור, שאין מערבין משתחשך. איתמר (שם פ א)   [עמוד קסב...

29

ספר הלכות גדולות סימן י - הלכות עירובין פרק הדר

 (שם סא ב) הדר עם הנכרי בחצר או עם מי שאינו מודה בעירוב, הרי זה אוסר עליו, רבי אליעזר בן יעקב אומר אינו אוסר עד שיהו שני ישראל אוסרין זה על זה. אמר רבן גמליאל מעשה בצדוקי אחד שהיה דר עמנו במבוי בירושלי...

30

ספר הלכות גדולות סימן יא - הלכות פסח פרק אור לארבעה עשר

 [עמוד קעב] (פסחים ה א) ומיחייבין בישראל לבעורי חמירא בארבסר בניסן, שנאמר (שמות יב, טו) שבעת ימים מצות תאכלו אך ביום הראשון, מאי ראשון, אילימא ראשון דחג, והכתיב (שם יט) שבעת ימים שאר לא ימצא בבתיכם, אל...

1234567891011121314151617181920