גאונים

גאונים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3979 מקורות עבור גאונים. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער יד

 דין הלוקחים והמוכרים היאך ישלם ביניהם דין המקח והממכר. והם שלשה עכו"ם וישראל והקדש, והדומה להקדש במקצת דרכי הקדש כגון יתומים קטנים. לפי שדין ישראל עם חברו כשהוא נושא ונותן עמו כבר פי' תורתו בשער י"ג, ...

192

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער טו

 רצון השלמת המכר במקח וממכר לפי שכבר הזכרנו א ) שיכול אדם לקיים ממכר ע"פ עצמו כגון שאומר מכרתי חפץ פלוני לפלוני שהוא הלוקחו ואע"פ שאותו הלוקח אינו במעמד המוכר ותהי' ידו של לוקח על העליונה כשיגיע אותו ה...

193

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער טז

 סתירת מעשה המקח והממכר אע"פ שכבר נשלם לגמרי שזה החזיק בקרקע וזה קבל המעות. תדע כי בד' דרכים אתה מוצא שאע"פ שנשלם הממכר בין המוכר והלוקח כתקנו וכמשפטו כגון שזה החזיק בקרקעו של זה וזה נתן מעותיו לזה ולא...

194

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער יז

 מה שיקרא במקח וממכר אסמכתא ומה שלא יקרא אסמכתא ותדע דיש מי שלוקח על תנאי ומתקיים המקח אם יקיים תנאו ויש מי שלוקח על תנאי ואע"פ שמקיים התנאי לא יתקיים המקח וזו היא שנקראת אסמכתא. ועקר דבר זה כגון שמזכי...

195

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער יח

 כשמוכר אדם ממכר ע"מ שיחזיר את הממכר אל המוכר. ותדע דהיכא שהאדם מוכר חפץ ללוקח ע"מ שיחזירהו לו תנאו קיים וממכרו ממכר מן הטעם שנפרש כדגר' א ) אמר רבא הילך מנה ע"מ שתחזירהו לי במכר ל"ק באשה אינה מקודשת ב...

196

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער יט

 כשהמוכר מתנה על הממכר שהניח שום דבר לעצמו בין שיתנה לשייר לעצמו בגוף המכר ממש או בפירותיו שאם התנה בכך הוי א ) מכרו קיים וממכרו ממכר ושיורו הוי שיור כדג' ב ) בן לוי שמכר שדהו לישראל ואמר לו ע"מ שמעשר ...

197

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער כ

 מה שנכנס במכר ומה שאינו נכנס כשמוכר סתם ואינו מפרש בפירוש כל מה העניינים שצריך לפרש וענין זה מתחלק לשני עניינים. הענין הא' כגון שהמוכר עומד על גביו ורואהו, והענין הב' הזה אנו מפרשים אותו בשער כ"ג. הרא...

198

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער כא

 ענין המצרים שאדם צריך למצור בקרקע כשמוכר אותו. ותדע דצורך זכירת המצרנים הוא לשני עניינים. ענין הא' כדי להבחין גופו של קרקע איזה הוא המכור שמכר המוכר ללוקח כדי שיהא מפורש הקרקע שמכר בין זה לקרקע חברו ש...

199

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער כב

 מי שמוכר קרקע ואומר מכרתי לך ממנו חלק כך וכך אתה מוצא על שני עניינים. הענין הא' כשמזכיר שיעור החלק שמוכר ואתה מוצא בו שני עניינים. הראשון אם אמר שיעור כך וכך מכרתי לו אבל לא פירש באיזו רוח מכר ללוקח א...

200

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער כג

 מי שמוכר ממכר שאין הלוקח עומד על גביו הזכרנו אותו בשער כ' ולא פירשנוהו. תדע דהיכא שאדם לוקח מן המוכר מה שאינו רואה יש בו שלשה דברים. ענין ושעור ושם. ענין הדבר, כגון שאדם אומר באיזה ענין הוא ובאיזה מרא...

1234567891011121314151617181920