גאונים

גאונים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3979 מקורות עבור גאונים. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

ספר הלכות גדולות סימן ג - הלכות פאה

 [עמוד קג] פרק ראשון (פאה פ"א) אילו דברים שאין להם שעור הפאה והבכורים והראיון, אין פוחתין לפאה מששים אף על פי שאמרו אין לפאה שיעור ואף על גב דרב ושמואל דאמרי תרויהו (חולין קלז ב) פאה מששים, מפרקינן לא ...

12

ספר הלכות גדולות סימן ד - הלכות כלאים

 [עמוד קז] (כלאים פ"ח) כלאי הכרם אסורין לזרוע ולקיים ואסורין בהנאה, כלאי זרעים אסורין לזרוע ולקיים ומותרין באכילה, כלאי בגדים מותרין לכל דבר ואינן אסורין אלא ללבוש, כלאי בהמה מותרים לגדל ולקיים ואינן א...

13

ספר הלכות גדולות סימן ה - הלכות חלה

 [עמוד קט] (חלה פ"א) אילו דברים שחייבין בחלה החטין והשעורין והכוסמין ושיבולת שועל ושיפון. ושיעור עיסה דמיחייבא לאפרושי ממנה חלה קפיזא בדפירי דהאוי מקוק וארבע כולי בדבצרה דהאוי ארבעין ותלתא ביעי וחומשא ...

14

ספר הלכות גדולות סימן ו - הלכות ערלה

 [עמוד קיג] ואסיר לאיתהנויי מאיסורי הנאה, ופירי דערלה דאסר רחמנא לא שנא באכילה ולא שנא בהנאה אסירי, כדתניא (פסחים כב ב) (ויקרא יט, כג) ערלים לא יאכל אין לי אלא איסור אכילה, מנין שלא יהנה ממנו ולא יצבע ...

15

ספר הלכות גדולות סימן ז - הלכות שבת פרק ראשון

 [עמוד קטו] תנו רבנן (שבת י ב) (שמות לא, יג) לדעת כי אני ה' מקדשכם אמר לו הקב"ה למשה משה מתנה טובה יש לי בבית גנזיי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל, לך והודיע אותם, מכאן אמר רבן שמעון בן גמליאל הנותן פ...

16

ספר הלכות גדולות סימן ז - הלכות שבת פרק שלישי

 (שם מט ב) קופה של מוכין שטמן בה מותר לטלטלה בשבת. מיא קרירי טמנינן בשבתא, דאמרינן (שם נא ב) רבי התיר להטמין את הצונן. מיחם על גבי מיחם שרי לאותובי, דהבלא בעלמא דקא מוקים, צונן על גבי מיחם אסיר, דקא מו...

17

ספר הלכות גדולות סימן ז - הלכות שבת פרק שישי

 (שם ס א) לא יצא אדם בסנדל המסומר, משום גזירה, ולא ביחיד בזמן שאין ברגלו מכה, ולא בתפלה, ולא בקמיע בזמן שאינו מן המומחה, ולא בשרין ולא בקסדא ולא במגפיים, ואם יצא, אינו חייב חטאת. אמר רב פפא (שם סא א) ל...

18

ספר הלכות גדולות סימן ז - הלכות שבת פרק חמישה עשר

 (שבת קיא ב) ואלו קשרים שחייבין עליהם, קשר הגמלים וקשר הספנים, כשם שהוא חייב על קשרן כך חייב על התירן, רבי מאיר אומר כל קשר שהוא יכול להתירו באחת מידיו אין חייבין עליו, יש לך קשרים שאין חייבין עליהם כק...

19

ספר הלכות גדולות סימן ז - הלכות שבת פרק שישה עשר

 (שבת קטו א) כל כתבי הקודש מצילין אותן מפני הדליקה, בין שקורין בהם ובין שאין קורין בהם, ואף על פי שכתובים בכל לשון, טעונין גניזה. היו כתובים תרגום ובכל לשון, מצילין אותן מפני הדליקה, היו כתובין עברית ג...

20

ספר הלכות גדולות סימן ז - הלכות שבת פרק שבעה עשר

 (שם קכג א) תנו רבנן פגה שטמנה בתבן וחררה שטמנה בגחלים, אם היו מקצתן מגולין, ניטלין בשבת, ואם לאו, אין ניטלין בשבת, אלעזר בן תדאי אומר תוחבה בכוש או בכרכר והיא ננערת מאיליה, אמר רב נחמן הלכה כאלעזר בן ...

1234567891011121314151617181920