גאונים

גאונים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3979 מקורות עבור גאונים. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער ד

 אתה מוצא בן דעת וישתלמו בו דרכי קנין שפירשנו ואעפ"כ פעמים שהוא מוכר ואין ממכרו ממכר כשאר כל מכירות אבל יתקיים להם הממכר לזמן כמו שנפרש. הדרך הראשון הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו א ) כדגרסינן הכותב נכסיו ...

182

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער ה

 למי שיתקיים לו המכר אם נמכר לו ולמי שלא יתקיים לו המכר למי שנמכר לו אם אתה מוצא בו א' מחמשה דרכים הללו. הדרך הא' אם נמכר המכר למי שאינו אדם אין המכר מתקיים לפי שאין קנין אלא למי שהוא אדם כגון שאם אמר ...

183

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער ו

 מכר המתקיים על ממון שאינו שלו שהמשפט בא עליו בעשרה דרכים, הדרך הא' מי שנעשה אפוטרופוס לקטן או למי שאינו בן דעת שיכול למכור לאותן דברים שצוהו ב"ד אבל מכר לדברים שהזהירו את הפוטרופ' שלא ימכור דהתם ודאי ...

184

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער ז

 במה שנזקקים ב"ד ודנין למכור במקח ובממכר והוא על שלשים דינים. הדין האחד היכא שנשתתפו שנים בדבר שאינו ראוי לחלק ורוצה האחד לחלק ממנו והשני אינו רוצה יש מן הדין על הא' שאינו רוצה או שיקח ממנו חלקו או שימ...

185

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער ח

 הדין שאנו דנין על בני אדם ידועים שבא הצווי שהמקח מהם אסור בדברים ידועים והוא על ב' דינין בו משום דרך חשד. הדין הא' מתחלקת לשני עניינים מה שיש גניבה ואתה מוצאו על כמה פנים. כגון מי שמנה אדם לשמור לו דב...

186

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער ט

 דברים שבא הצווי עליהם שלא ימכרו אלא דברים ידועים והם חמשה דברים. הדבר הראשון מי שיש לו ס"ת לא הותר לו למכרו אלא לצורך שני דברים ללמוד תורה כדי שיתפרנס בדמיו כל זמן שיעסוק או לישא אשה א ) כדג' לא ימכור...

187

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער י

 דברים האסורים למכור לעכו"ם שהזהירה התורה בכל דבר שהוא ידוע שהעכו"ם מקריבים אותו לשמש ולירח ולכוכבים אסור למכור להם א ) כדגר' ואלו דברים אסורים למכור לעכו"ם אצטרובלין ובנות שוח ופטוטרותיהן ולבונה ותרנג...

188

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער יא

 דברים שהמקח והממכר אסור בהם. תדע דכל שנקרא אסורי הנאה אסור ליקח ולמכור כדכתיב או מכור לנכרי, ויש שאסורים למכור כגון אלו שגרסינן א ) ואלו אסורין ואיסורן איסה"נ היין והחומץ של עכו"ם שהי' מתחלתו יין וחרס...

189

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער יב

 העתים שאינם ראוים לא למכור ולא ליקח בהם כגון שבתות וימים טובים דכתיב בהו וכל מלאכה לא תעשו. וכגון ימי חולו של מועד שאין ראוי לו לאדם שיקח וימכור א ) מהם אלא מה שהוא צריך לחולו של מועד או כגון שאין לו ...

190

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער יג

 וזה השער הוא החזק שבכולם והוא העקר והשרש למקח וממכר לפי שיש בו קנין קרקעות ועבדים ומטלטלים ומתחלק על ט"ו שערים: ואלו הן. שער הראשון כסף. שער ב' שטר. שער ג' חזקה. שער ד' חליפין. שער ה' מסירה. שער משיכה...

1234567891011121314151617181920