גאונים

גאונים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3979 מקורות עבור גאונים. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן ל

 א"מ אוסרין פת שאפה גוי, ואוכלין פת גוי ובלבד שיהא ישראל משליך עץ בתנור, ובני א"י אוסרין אותה בעץ, שהעץ לא אוסר ולא מתיר, אימתי התירוהו? במקום שאין דבר לאכול, ועשה יום או יומים שלא אכל כלום, התירוהו לו...

152

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן לא

 א"מ טוענין כספים בשבת בכל מקום, ובני א"י אומרים אפילו ליגע בהם אסור, למה שכל המלאכות משתמשות בהם.

153

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן לב

 א"מ אומרים מקדש השבת, ובני א"י אומרים: מקדש ישראל ויום השבת.

154

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן לג

 א"מ אין תלמיד שואל בשלום רבו, ובני א"י תלמיד אומר לרבו: שלום עליך רבי.

155

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן לד

 א"מ יבמה שנשאת בלא חליצה ובא יבמה ממדינת הים עושים יבמה שיחלוץ לה ומתקיימת עם בעלה (השני), ובני א"י מוציאין אותה מזה ומזה.

156

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן לה

 א"מ פוטרין את היבמה מן החליצה, לכשיתקיים הולד ל' יום, ובני א"י אפילו יצא ראשו ורובו בחיים, אפילו שעה אחת (קודם מיתת האב) הרי זו פטורה מן החליצה ומן הייבום, דאינון דרשין: שהניח זרע והיא פטורה. א"מ אם ת...

157

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן לו

 א"מ הופכין את פניהם אל הציבור ואחוריהם אל הארון, ובני א"י פניהם אל הארון.

158

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן לז

 א"מ אחד כותב את הגט, ואחד חותם עם הכותב, ובני א"י אחד כותב ושנים חותמין.

159

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן לח

 א"מ משיאין החתן ביום חמישי, ובני א"י ברביעי, כהלכה: בתולה נשאת ביום הרביעי.

160

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן לט

 א"מ עושין מלאכה בחול המועד, ובני א"י אין עושין כלל, אלא אוכלין ושותין ויגעין בתורה, שכך אמרו חכמים: אסור לעשות מלאכה בחוה"מ.

1234567891011121314151617181920