גאונים

גאונים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3979 מקורות עבור גאונים. להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

ספר הלכות קצובות הלכות טריפות

 הלכות טריפות [ א ] אילו סרכי הריאה כשמכניס הטבח את ידו יבדוק בריאה בשתי האומות משני צדדין בכל מקום שהן אחוזות בין בצלעות בין בבשר בין בלב בין בחצר הכבד בין בשומן הלב בין בגבי האומות בין באפי האומות בי...

122

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן א

 אנשי מזרח יושבין בקרית שמע, שדורשין בשבתך, ובני ארץ ישראל עומדין.

123

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן ב

 א"מ אין מתאבלין על תינוק עד שיהא בן ל' יום, ובני א"י אפילו הוא בן יומו הרי הוא כחתן שלם. מן הדא: תינוקת בת יום אחד מיטמאה בנידה ובת עשרה ימים בזיבה: תינוק בן יום אחד מיטמא בזיבה ובנגעים, ומיטמא בטמא מ...

124

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן ג

 א"מ מניקה שמת בנה בתוך כ"ד חדש משיאין אותה, ובני א"י עד שתמתין כ"ד חדש, שמא תמית את בנה.

125

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן ד

 א"מ פודין את הבכור בכ"ח כספים וחצי מתשמישי מלכות, ובני א"י בה' שקלים, שהם ז' כספים ושליש מתשמישי מלכות.

126

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן ה

 א"מ פוטרין את האבל לפני הרגל אפילו שעה אחת, ובני א"י עד שיהיו לו ג' ימים לפני הרגל מן הדא: הקובר את מתו ג' ימים קודם הרגל בטלה ממנו גזרת שבעה.

127

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן ו

 א"מ אוסרין כלה על בעלה כל שבעה מפני שנעשית נדה מפני התאוה, ובני א"י אומרים: ע"י שהוא מוציא את הבתולים בצער מותרת לו מיד.

128

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן ז

 א"מ כתובה שלהם כ"ה כספים (ומוהר שלהם), ובני א"י אומרים: כל הפוחת לבתולה ממאתים ולאלמנה ממנה הרי זו בעילת זנות.

129

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן ח

 א"מ מתירין את התנור (בפסח), מן הדה: משלשלין את הפסח לתנור עם חשיכה, ובני א"י אומרים: הניחו פסח שהוא קרבן, ואנו מחללין עליו את השבת.

130

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן ט

 א"מ אין רוחצין לא מקרי ולא מתשמיש המטה, שהן דורשין: אנו בארץ טמאה, ובני א"י רוחצין מתשמיש המטה ומקרי אפילו ביום הכיפורים, שהן דורשין: בעלי קריין רוחצין בצינעה בשבת, וביום הכיפורים כדרכן, מאותו מעשה דר...

1234567891011121314151617181920