גאונים

גאונים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3979 מקורות עבור גאונים. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

ספר הלכות קצובות הלכות שעור המקוה

 הלכות שעור המקוה - לטבול בו הנידה והיולדת והקרי ועבד ושפחה וגר המתגייר [ א ] שיעור המקוה אמה על אמה ברום שלוש אמות כשיעור קומת האדם וכמה מידת המים שעולה טבילה בהן ארבעים סאה שכל סאה וסאה מאה וארבעים ו...

112

ספר הלכות קצובות הלכות גיטין

 הלכות גיטין [ א ] מאן דכתיב גיטא ניפסק מגילתא שיעור גט וכתב גיטא ואי פסק ליה לבתר דכתיב לה מיפסל דכת' וכתב ונתן מי שאינו מחוסר אלא כתיבה ונתינה יצא זה שמחוסר כתיבה קציצה ונתינה. [ ב ] גט אשה וגט חירות...

113

ספר הלכות קצובות שימוש בית דין

 שימוש בית דין [ א ] ואילו הם עריות מן אחות חלוצה לא הוי הולד ממזר דתנן החולץ ליבמתו ונשא אחיו את אחותה ומת חולצת ולא מתייבמת אבל המגרש את אשתו ונשא אחיו את אחותה ומת פטורה אמר ר' שמעון כאן שנה ר' אחות...

114

ספר הלכות קצובות הלכות יין נסך

 הלכות יין נסך [ א ] יין נסך אסור ואוסר כל שהוא יין ביין ומים במים במשהו יין במים ומים ביין בנותן טעם. [ ב ] נפל על גבי ענבים ידיחם במים אם היו מבוקעות אסורות נפל על גבי תאנים או על גבי תמרים אם יש בהם...

115

ספר הלכות קצובות הלכות אבל

 הלכות אבל [ א ] אם מת אביו או אמו אינו נוהג כשאר כל המתים על כל המתים קורע מלבוש אחד עד טפח אבל על אביו ועל אמו קורע כל מה שהוא לובש או בגד או עשרה מלבושים ושיעור הקריעה עד לבו. [ ב ] על כל המתים שולל...

116

ספר הלכות קצובות נהיגת האבל

 נהיגת האבל כשחוזרין מן בית הקברות עם האבל אוכלין עמו ואחר אכילתן מברכין ברכת אבלים נברך מנחם אבילים שאכלנו משלו ועונין ברוך מנחם אבלים שאכלנו משלו ובטובו חיינו ב' הזן ונודה לך ה' אל' ב' על הארץ ועל המ...

117

ספר הלכות קצובות שימוש תפילין ועשייתן

 שימוש תפילין ועשייתן [ א ] נוטל עור השליל ומשימו בסיד ורוחצו ומתקנו כגון קלף ויהיה לו עץ אמום מתוקן להיות בשפת העץ ארבעה שינים מן אותו העץ מאילו ארך השינים כגון אצבע וחצי ולהיות בין שן ושן רוח חצי אצב...

118

ספר הלכות קצובות הלכות ציצית ועשייתו

 הילכות ציצית ועשייתו [ א ] ציצית זהו טעמו ופירושו שש מאות ושלש עשרה מצות תלויין בו צ"י מאה צ"י אחר מאה הרי מאתים, ת' ארבע מאות הרי שש מאות ושמונה חוטין של ציצית וה' קשרים שבהן והיאך הם שנים למעלה ושלש...

119

ספר הלכות קצובות סידור מזוזה ותיקונה

 סידור מזוזה ותיקונה [ א ] רישי היטי שמע, י"י, הדברים, לבניך, ובשכבך, בין, והיה, מצוה, בכל, יורה, עשב, פן, והשתחויתם, השמים, ואבדתם, ושמתם, אתם, אתם, בדרך, ובשעריך, אשר, על הארץ. [ ב ] וצריך למישבק ברי...

120

ספר הלכות קצובות הלכות ספר תורה

 הלכות ספר תורה [ א ] ששים שיטים כנגד ששים ריבוא של ישר' אורכו ששה טפחים שכן אורכן של לוחות ששה טפחים. [ ב ] שלשה אצבעות מלמעלה וארבע' אצבעות מלמטה ורוחב השיטה כשיעור למשפחותיכם שלשה פעמים והוא שיעור ט...

1234567891011121314151617181920