גאונים

גאונים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3979 מקורות עבור גאונים. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

ספר הלכות קצובות הלכות חנוכה

 הלכות חנוכה [ א ] בחנוכה חייב אדם להדליק נר אחת בלילה ראשונה בלילה שניה שתיים ויוסיף אחת בכל לילה עד שמונה ימים וחייב לברך שלוש ברכות להדליק נר של חנוכה ושעשה ניסים ושהחיינו והרואה מברך שתים שעשה ניסי...

102

ספר הלכות קצובות נהיגת ההפסקות

 נהיגת ההפסקות [ ז ] נתחיל נהיגת הפסקות הללו כגון שקלים זכור ופרה והחודש כן נהוג וקבע אותם לעולם שראש חודש אדר אינו נופל אלא בד' ימים אלו או בשבת או ביום שיני או ברביעי או בשישי מימי שבוע וסימן זבד"ו. ...

103

ספר הלכות קצובות הלכות פורים

 הלכות פורים [ א ] בפורים אסור בעשיית מלאכה. [ ב ] ומזכירין על הניסים בברכת המזון כמו בחנוכה ובתפילה. [ ג ] ובקריית מגילה מברך ג' ברכות קודם קריאה על מקרא מגילה ושעשה ניסים ושהחיינו ואחר קריאתה מברך אח...

104

ספר הלכות קצובות הלכות העומר

 הלכות העומר [ א ] העומר שהיו ישראל עושין שיעורו ארבעים ושלוש ביצים וחומש ביצה כמשקל הביצים כן משקל העומר ומשיעור כזה אשה חייבת להפריש חלה. [ ב ] קודם הפסח היו חוקרין בארץ ישראל על העומר באי זה מקום ימ...

105

ספר הלכות קצובות הלכות פסח

 הלכות פסח [ א ] אלו אסורין בפסח מורייס הלחם ואפילו לאחר הפסח אסור חומץ שמחמיצין אותו בשעורין ושכר שעושין אותו בלחם קלי אסור וגם לאחר הפסח וכן חיטים ושעורים וכוסמין ושיבולת שועל והשיפון מין חיטים הם כל...

106

ספר הלכות קצובות הלכות יום טוב

 הלכות יום טוב [ א ] אילו אסורין והיתירן בכל ימים טובים בין בחג המצות בין בעצרת בין בראש השנה וסוכות. אין נושאין נשים במועד לא בתולות ולא אלמנות מארסין אבל לא כונסין ואין עושין סעודת אירוסין מפני ששמחה...

107

ספר הלכות קצובות הלכות תשעה באב

 הלכות תשעה באב [ א ] בתשעה באב צריך לפסוק בסעודתו מבעוד יום כמו ביום הכפורים מאכילה ושתיה ואפילו עוברות ומיניקות אינן שותות מים באותו הערב ואסור בשתיית מים וברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המיטה. ...

108

ספר הלכות קצובות הלכות יום הכיפורים

 הלכות יום הכיפורים [ א ] יום הכיפורים אסור ברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המיטה ואם חולה אפילו אחד מאבריו יסוך כדרכו ואינו חושש וכן מי שיש לו כאב ברגלו יכרוך על רגלו חתיכת בגד צמר או בגד פשתן ומו...

109

ספר הלכות קצובות הלכות סוכה

 הלכות סוכה [ א ] העושה סוכה כשיתחיל לעשות צריך לברך שהחיינו וכשנכנס בה בכל סעודה וסעודה צריך לברך בין ביום ובין בערב אשר קדשנו במצוותיו וצוונו לישב בסוכה. [ ב ] וצריך לסוככה שתהא צילתא מרובה מחמתה ושת...

110

ספר הלכות קצובות הלכות לולב

 הלכות לולב [ א ] לולב הגזול והיבש פסול אם לקחו מגוי בדמים כשר ואם הוא כמוש לא יבש ולא לח כשר וכן ארבעת מינין שבלולב. [ ב ] ולולב צריך להיות ארכו שלשה טפחים כדי שיצא מן ההדס טפח ושני טפחים בתוך ההדס פח...

1234567891011121314151617181920