גאונים

גאונים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3979 מקורות עבור גאונים. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

ספר הלכות גדולות סימן ע - הלכות כריתות

 [עמוד תרסא] תנו רבנן (כריתות ה א) שמן המשחה שעשה משה במדבר בו שולקין את העיקרין דברי רבי יהודה, אמר לו רבי יוסי והלא לסוך את העיקרין אינו ספק, אלא שורין את העיקרין במים ומציף עליהם שמן וקולט את הריח ו...

92

ספר הלכות גדולות סימן עא - הלכות מנחות

 [עמוד תרסד] (סוטה יד ב) סדר מנחות כיצד, אדם מביא מנחה מתוך ביתו בקלתות של כסף או של זהב ונותנה לתוך כלי שרת ומקדשה בכלי שרת ונותן עליה שמנה ולבונתה ומוליכה אצל כהן וכהן מוליכה אצל המזבח ומגישה בקרן דר...

93

ספר הלכות גדולות סימן עב - הלכות מעילה

 [עמוד תרסז] (מעילה יז א) שאל רבי מתיא בן חרש את ר' שמעון בן יוחי ברומי מנין לדם שרצים שהוא טמא, אמר ליה דאמר קרא (ויקרא יא, כט) וזה לכם הטמא, אמרו לו תלמידיו חכם לו בן יוחאי, אמר לו תלמוד ערוך הוא בפי...

94

ספר הלכות גדולות סימן עג - הלכות בכורות

 [עמוד תרסח] (חולין קלג א) עשרים וארבע מתנות כהונה נתנו לאהרן ולבניו בכלל ופרט וברית מלח, כל המקיימן כאילו קיים כלל ופרט וברית מלח, ואילו הן עשר במקדש וארבע בירושלים ועשר בגבולין. עשר במקדש חטאת וחטאת ...

95

ספר הלכות גדולות סימן עד - הלכות תמורה

 [עמוד תרעח] (תמורה כט א) איזהו אתנן, האומר לזונה הא ליך טלה זו בשכרך ואפילו מאה, כולן אסורין, וכן האומר לחבירו הא לך טלה זו ותלין שפחתך אצל עבדי רבי אומר אין אתנן, וחכמים אומרים אתנן. תנו רבנן נתן לה ...

96

ספר הלכות גדולות סימן עה - הלכות סופרים

 [עמוד תרפא] (מסכת סופרים פ"א ד) כותבין על הקלף במקום בשר ועל הגויל במקום שער ואם שינה בזה ובזה אל יקרא בו. (שם פ"ב ו) אין פוחתין ביריעה פחות משלשה דפין ולא מוסיפין על שמונה, ובקלפים לא נתנו שיעור אבל ...

97

ספר הלכות גדולות סימן עו - הלכות הספד

 [עמוד תרפו] (מגילת תענית) אילין יומיא דילא להתענאה בהון ומקצתהון דילא למספד בהו, מריש ירחא דניסן ועד תמניא ביה איתוקם תמידא דילא למספד, מן תמניא ביה ועד סוף מועדא איתותב חגא דשבועיא דילא למספד. עכשיו ...

98

ספר הלכות קצובות הלכות עירובין

 הלכות עירובין [ א ] אי איכא חצר וכולה לחדא גברא ואית ליה בני או כמה אינשי דסמיכין עליה וכולהון אכלין מחד ספטא ולא פליגי מהדדי לא צריכי לעירובא. [ ב ] ואי פתיח ביתא דההיא דרתא לשבילא ואי איכא נמי אחרינ...

99

ספר הלכות קצובות הלכות שבת

 הלכות שבת [ א ] כל תכשיטי אשה מותרין בשבת הקמיעות המומחין מותרין להוליכם בשבת והטבעות שחותמין אסור להוליכן בשבת. [ ב ] וכל מכה מותר לשום עליה רפואה בשבת ואפילו חתיכת בגד על המכה מותר. [ ג ] ואסור לכפל...

100

ספר הלכות קצובות הלכות בכורות

 הלכות בכורות [ א ] כשיבוא אדם לפדות את בנו פטר רחם בזמן הזה מצוה לפדותו בן שלשים יום ואם עוברין שלשים יום ולא הופנה לפדותו יפדהו לעולם ואם לא פודהו לעולם עומד באיסורא. [ ב ] והאיך פודיהו מן הכהן מביאו...

1234567891011121314151617181920