גאונים

גאונים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3979 מקורות עבור גאונים. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

ספר הלכות גדולות הקדמה

 [עמוד ז] ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וציונו על דברי תורה, הערב נא ה' אלהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל בצאצאינו ובצאצאי עמך בית ישראל ונהיה כולנו לומדי תורתך ברוך את...

2

ספר הלכות גדולות סימן א - הלכות ברכות פרק ראשון

 [עמוד לג] (ברכות ב א) מאימתי קורין את שמע בערבין משעה שהכהנים נכנסים לאכל בתרומתן עד סוף האשמורת הראשונה דברי רבי אליעזר, וחכמים אומרים עד חצות, רבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר. תנו רבנן (שם ד ב) ח...

3

ספר הלכות גדולות סימן א - הלכות ברכות פרק שני

 (ברכות יג א) תנו רבנן קרית שמע ככתבה דברי רבי, וחכמים אומרים בכל לשון, דכתב (דברים ו, ד) שמע בכל לשון שאתה שומע. ותנן (סוטה לב א) ואילו נאמרין בכל לשון פרשת סוטה וידוי מעשר וקרית שמע ותפילה וברכת המזו...

4

ספר הלכות גדולות סימן א - הלכות ברכות פרק שלישי

 (שם יז ב) מי שמתו מוטל לפניו פטור מקרית שמע ומן התפילין, מוטל לפניו אין בבית אחר לא, ורמינהי מי שמתו מוטל לפניו אוכל בבית אחר, אין לו בית אחר אוכל בבית חבירו, ואם לאו עושה מחיצה ואוכל, אין לו דבר לעשו...

5

ספר הלכות גדולות סימן א - הלכות ברכות פרק רביעי

 (שם כו א) תפלת השחר עד חצות, רבי יהודה אומר עד ארבע שעות. תפלת המנחה עד הערב, רבי יהודה אומר עד פלג המנחה. תפלת ערב אין לה קבע, ושל מוספין כל היום. תפלת השחר עד חצות, ורמינהי מצותה עד הנץ החמה כדי שיק...

6

ספר הלכות גדולות סימן א - הלכות ברכות פרק חמישי

 [עמוד נג] (ברכות ל ב) אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש. חסידים הראשונים (למקום) היו שוהין שעה אחת ומתפללין כדי שיכונו את לבם. אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו ואפילו נחש כרוך על עקיבו לא יפסיק. אין...

7

ספר הלכות גדולות סימן א - הלכות ברכות פרק שישי

 (ברכות לה א) כיצד מברכין על הפירות, על פירות האילן אומר בורא פרי העץ חוץ מן היין שעל היין אומר בורא פרי הגפן, על פירות הארץ אומר בורא פרי האדמה חוץ מן הפת שעל הפת אומר המוציא לחם מן הארץ, על הירקות או...

8

ספר הלכות גדולות סימן א - הלכות ברכות פרק שביעי

 (ברכות מה א) שלשה שאכלו כאחת חייבין לזמן, בי תלתא דכרכין ריפתא מיחייבין לברוכי ברכת זימון. מנלן דעד דהוו תלתא, א"ר אסי דאמר קרא (תהלים לד, ד) גדלו לה' אתי ונרוממה שמו יחדיו וקא גמרינן מינה דבעי מפתח ג...

9

ספר הלכות גדולות סימן א - הלכות ברכות פרק תשיעי

 [פסק] (שם נד א) הרואה מקום שנעשו בו נסים לישראל אומר ברוך שעה /שעשה/ נסים לאבותינו במקום הזה. מנלן דמברכינן אניסא, אמר רבי יוחנן דאמר קרא (שמות יח, י) ויאמר יתרו ברוך ה' אשר הציל אתכם. אניסא דיחיד איה...

10

ספר הלכות גדולות סימן ב - הלכות קידוש והבדלה

 [עמוד צא] פרק ערבי פסחים מיחייבינן לקדושיה ליומא דשבתא וליומא טבא בצלותא ועל כסא דחמרא דכתיב (שמות כ, ח) זכור את יום השבת לקדשו (פסחים קו. ומכילתא יתרו ע"ש) זכריהו על היין בכניסתו מכאן סמכו חכמים לקיד...

1234567891011121314151617181920