אנציקלופדיה תלמודית

אנציקלופדיה תלמודית מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3903 מקורות עבור אנציקלופדיה תלמודית. להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין אדם פורע תוך זמנו

   אין אדם פורע תוך זמנו. חזקה שאין אדם עשוי לפרוע חובו לפני הזמן.  הפרקים: א. טיב החזקה; ב. כחה של החזקה; ג. קביעת הזמן; ד. טיב החוב; ה. טענת התובע; ו. טענת הנתבע.   א. טיב החזקה. חזקה 1 זו, הנובעת מט...

172

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין אדם רואה חובה לעצמו

   אין אדם רואה חובה לעצמו. אין דעתו של אדם נוטה לחייב את עצמו.  כלל זה משמש נימוק לאיסור לקיחת שוחד*, שהוא אפילו כדי לזכות את הזכאי ולחייב את החייב 1 , לפי שהמקבל שוחד דעתו מתקרבת אל נותן השוחד והרי ה...

173

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין

   אין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין. אין הבעל רוצה שאשתו תזדקק לבית דין, שאין זה לכבודה.  הפרקים: א. במעשה הבזיון; ב. באשה המתבזית.  קפידא זו של הבעל אמורה בשני מובנים: א) כשדנים על המעשה, שיש בו משום...

174

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין אדם שותה בכוס אא"כ בודקו

   אין אדם שותה בכוס אלא אם כן בודקו. חזקה 1 טבעית שאין אדם כונס אשה אלא אם כן בודקה אם אין בה מומים.  ה"שתיה בכוס" משמשת משל לשני מובנים: א) הכניסה לחופה 1א ; ב) הבעילה 2 . במובן הראשון חזקה זו היא הו...

175

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין אדם תובע אא"כ יש לו עליו

   אין אדם תובע אלא אם כן יש לו עליו. חזקה שאדם לא יתבע ממון מחברו, אם הלה אינו חייב לו.  חזקה 1 זו כחה יפה לחייב שבועה לנתבע אפילו במקום שמן התורה הוא פטור משבועה, ולכן תיקנו בזמן האמוראים שתובע מחברו...

176

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך

   אין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך. אסור לאדם לעבור על איסור קל, כדי להציל את חברו מאיסור חמור.  הדביק פת בתנור בשבת, שמלאכת אפייה אינה נגמרת עד שתיאפה הפת 1 , אסור לאחר לרדות את הפת מן התנור קודם ש...

177

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין אומרים לאדם עמוד וחטא בשביל שתזכה

   אין אומרים לאדם עמד וחטא בשביל שתזכה. אסור לחטוא בדבר אחד, כדי לזכות במצוה בדבר שני.  הפרקים: א. בקרבנות; ב. בחלה; ג. באיסורים.   א. בקרבנות. שני קרבנות, שאי אפשר לקיים מצות הקרבה באחד מבלי שיעבור ע...

178

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין אסור חל על אסור

   אין אסור חל על אסור. דבר האסור מן התורה, אין איסור אחר יכול לחול עליו.  הפרקים: א. הכלל וטיבו; ב. איסור בבת אחת; ג. איסור מוסיף; ד. איסור כולל; ה. איסור חמור; ו. איסורים החלים על איסורים.   א. הכלל ...

179

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין אסורים מבטלים זה את זה

   אין אסורים מבטלים זה את זה. ע"ע אסורים מבטלים זה את זה 1 .

180

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין אפוטרופוס לעריות

   אין אפוטרופוס לעריות. השמירה אינה ערובה ובטחון כלפי עריות.  הפרקים: א. חשד לשעבר; ב. אזהרה לעתיד; ג. הוראה לבית דין.   א. חשד לשעבר. מהפסוק: ומכה אביו ואמו מות יומת 1 , הוכיח רב מרי שהולכים אחר הרוב...

1234567891011121314151617181920