תשובות הגאונים - קורונל סימן לט

תשובות הגאונים - קורונל סימן לט

  


וששאלתם השבועה בציצית הכי אמר אדונינו ריש מתיבתא גאון שמשביעין בציצית צריך להשביע בד' ציצית שהן מצוה אחת מעכבות זו את זו וכן הלכתא והכי אמר ר' נחשון כל בגד שאין לו ד' כנפים אינו ראוי לציצית ואסור להשבע בו משום קנין עד שיבוא קנין שלם מארבע כנפים והנשבע בקנין שלם שבועה גמורה היא וכמו שנשבע בס' הוא והעובר עליהם מלקין ועושים בו דין.