תרצה

תרצה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5289 מקורות עבור תרצה. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר הנה אביך חולה

 חשוב סוד הדבר, כמו הכתוב, יוסף ה' לי בן אחר, כמו שפרשנו לעיל את השם הקדוש, ביוסף, דהיינו שה"ס השם בן שלש אותיות יה"ו, יאמר לו, הנה אביך, בעל עולם הבא, שה"ס ז"א במוחין דבינה עלאה, שנקראת עולם הבא, רוצה לעשות טוב לבניו, שיצאו מן הגלות שלהם, ואם אתה לא תרצה באמתיותך, שלא תמצא אותם זכאים לזה, הנה השם בן ארבע הויה אחד. יתקן אותך, וירצה שתשוב השכינה למקומה. פירוש. אם אינם כדאים לגאולה מצד עצמם, יתקן אותם ז"א מצד העלאתם לעולם הבא שה"ס בינה שעי"ז יתתקן היחוד הוי"ה אחד שענינו נתבאר לעיל בראשית א' דף קי"ח ד"ה וביאור, ע"ש.

82

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר ויברכם ביום ההוא

 ואמר, ה' זכרנו יברך יברך את בית ישראל וגו'. שקשה למה כתוב ב' פעמים יברך. ואומר, ה' זכרנו יברך, אלו הם הגברים. יברך את בית ישראל, אלו הן הנשים. כי הזכרים צריכים להתברך מתחילה ואחר כך הנשים, שנשים אינן מתברכות אלא מברכתם של זכרים, וכשהזכרים מתברכים אז מתברכות הנשים. ואם תרצה נלמוד מכאן, שכתוב, וכפר בעדו ובעד ביתו. שצריך לכפר על עצמו תחילה, ואחר כך על ביתו, הרי שהזכר קודם לנקבה, כדי שתתברך ממנו.[אות תצה] ת"ח דנשין וכו': בוא וראה, שהנשים אינן מתברכות אלא מזכרים, כשהם מתברכים תחילה, ומברכה זו של הזכרים, מתברכות, ואינן צריכות לברכה מיוחדת להן. ושואל,

83

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר דן ידין עמו

 פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר דן ידין עמו[אות תרצה] דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל: ר' חייא אמר, מקרא זה היה לו לומר כך, דן ידין שבטי ישראל, או דן ידין לשבטי ישראל כאחד, מהו שאומר, דן ידין עמו, ואח"כ, כאחד שבטי ישראל.[אות תרצו] אלא דן הוא וכו': ומשיב, אלא דן, הוא שכתוב בו, מאסף לכל המחנות, שהוא ירך השמאלית, דהיינו הוד, והולך לאחרונה. ומפרש, בוא וראה, כיון שיהודה וראובן נוסעים, הלוים והארון פורשים דגלים, ונסע דגל אפרים, שהוא למערב, ירך הימנית נוסעת על פי הסדר, שירך ימנית קודמת לירך שמאלית שהוא דן. וע"כ נוסע דן

84

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת משפטים מאמר הסבא

 ראוי לו שיקבל, דהיינו מה ששמעי סיקל באבנים ועפר בעפר, ומשום זה, וידעת את אשר תעשה לו כתוב. ועוד, כי האילן, דהיינו מה שהיה בבחינת מלכות שהוא אילן זעירא, גרם לו להיות נוקם ונוטר כנחש.[אות רס] כתיב, כי לא וגו': כתוב, כי לא תחפוץ זבח ואתנה עולה לא תרצה זבחי אלקים רוח נשברה וגו'. שואל, כי לא תחפוץ זבח, וכי אינו רוצה הקב"ה שיקריבו לפניו קרבן, והרי הוא תקן לרשעים שיקריבו קרבן, ויתכפר להם עונותיהם. ומשיב, אלא דוד, לפני שם אלקים אמר זה, שהוא מדת הדין, וקרבן אינם מקריבים לשם אלקים אלא לשם יוד הא ואו הא. כי אל

85

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת תרומה מאמר ברב עם הדרת מלך

 הדרת מלך העליון, הקב"ה.[אות תרצד] תו, בזמנא דקב"ה וכו': עוד יש לפרש הכתוב, כי בזמן שהקב"ה בא לבית הכנסת, וכל העם באים יחד, ומתפללים ומודים ומשבחים להקב"ה, אז הדרת מלך הוא, ומלך סתם זהו מלך הקדוש, שהוא הקב"ה. שמתתקן ביופי ותקון לעלות למעלה, לאו"א.[אות תרצה] ובאפס לאם מחתת רזון: היינו כשהקב"ה מקדים לבית הכנסת, והעם לא באו להתפלל ולשבח להקב"ה, אז כל הממשלה ההיא שלמעלה, וכל אלו הממונים ומחנות העליונים, כולם נשברו מן ההתעלות ההוא שלהם שמתקנים בתקוני מלך ההוא, שהוא הקב"ה.[אות תרצו] מ"ט בגין דבההיא וכו': מהו הטעם, שהם נשברים מהתעלות שלהם, הוא, משום שבשעה ההיא

86

פירוש הסולם לזוהר - שמות ספרא דצניעותא פרקא רביעאה

 חסדים גם כן, מחמת תקונה בימי יהושע, ואמרה לה, לא כי בנך המת ובני החי, כי אמרה שחכמה שלה הנמשכת ממעלה למטה כדרך הקליפות הוא אור החיים, כי החכמה היא אור החיים, והכחישה שחוסר החסדים יזיק לו וימיתנו ע"כ אמר שלמה גזרו את הילד, כי ידע שאי אפשר שזונה השמאלית תרצה לקבל מצד החסדים של הילד הנמשך מקו אמצעי הממעט ג"ר דחכמה, ולפיכך צריכים לגזור הילד לשנים, שצד החסדים תקח הימנית וצד החכמה השמאלית. וע"כ תכף הודתה הזונה השמאלית, כי אין לה חפץ בחסדים שאינה חפצה להתמעט לו"ק דחכמה, וגם לי וגם לך לא יהיה, גזרו. ואע"פ שזונה הימנית אמרה,

87

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת פקודי מאמר היכל השישי רצון תפארת

 כולם.[אות תרצד] תרין סמכין דאינון וכו': ב' סמכין שהם לצד צפון, הם עזפיאל קטטריהאל. והם ממונים על י"ב אלפי ממונים, כל אחד ואחד, כמו שאמרנו. ב' סמכין שבצד מערב, הם עססניה אדיריריה, והם ממונים על י"ב אלפי ממונים אחרים, כל אחד ואחד, כמו שאמרנו.[אות תרצה] אלין אתמנון וכו': אלו נתמנו להכריז בכל הרקיעים על כל אלו שמעבירים בניהם מלעסוק בתורה, ועושים להם שלא יעסקו בה, אז יוצאים כל אלו הממונים, ומכריזים ואומרים, אוי לפלוני שהעביר בנו מלמוד התורה, אוי לו, כי נאבד מעולם הזה ומעולם הבא.[אות תרצו] היכלא רביעאה וכו': היכל זה הוא היכל העומד ביותר באור.

88

פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת שמיני מאמר ויקח אהרן את אלישבע

 משום זה צריך הכהן להמצא בהארת פנים, בשמחה, כעין של מעלה, כי על ידו נמצאות ברכות ושמחה. וע"כ נתרחק ממנו דין ורוגז ועצבות, כדי שלא יהיה נפגם מאותו מקום שנקשר בו, שהוא המלכות, וע"כ, ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה ולא כהן. עליהם כתוב, ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה וגו'.

89

פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת בחקותי מאמר ומשה יקח את האהל

 אהל מועד, ע"כ הוא היה ראוי לשמור את המשכון, שהוא בחינתו. וע"כ, לא ימיש מתוך האהל.[אות לז] א"ל קב"ה למשה וכו': אמר הקב"ה למשה, משה, אינו ראוי לעשות כך. כי המשכון שלי נתתי בידיהם של ישראל, ואע"פ שהם חטאו לי, יהיה המשכון אצלם, שלא יפרדו ממנו, הכי תרצה שאפרד מישראל ולא אשוב להם לעולם. כי השכינה היא משכון בידי ישראל שלא יעזוב אותם (כנ"ל אות ל"א). אלא השב המשכון שלי אליהם, ובשבילו לא אעזבם בכל מקום שיהיו.[אות לח] אע"ג דישראל חבו וכו': אע"פ שישראל חטאו להקב"ה, משכון הזה שלו לא עזבו, והקב"ה אינו לוקח אותו מביניהם. וע"כ בכל

90

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת נשא - המשך מאמר כלת משה

 מאוחר מהכתוב שבכאן.[אות קצד] ויהי ביום כלת משה: היינו השכינה הנקראת כלת משה, שהיא כלת של משה ודאי. שלמדנו אמר ר"ש מה שכתוב עלית למרום שבית שבי וגו'. אלא בשעה שאמר לו הקב"ה של נעליך מעל רגליך נזדעזע ההר. אמר המלאך מיכאל לפני הקב"ה, רבונו של עולם, תרצה לסתור בנין אדם, והרי כתוב, זכר ונקבה בראם ויברך אותם. ואין ברכה נמצאת אלא במי שהוא זכר ונקבה, ואתה אמרת למשה להפרד מאשתו. כי של נעליך מעל רגליך, פירושו שיפרד מאשתו. שהכתוב מדבר בלשון נקיה.[אות קצה] א"ל הא קיים וכו': אמר לו הקב"ה, הרי קיים משה פריה ורביה, עתה אני

1234567891011121314151617181920