תרצה

תרצה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5289 מקורות עבור תרצה. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

ילקוט שמעוני תורה פרשת וזאת הברכה

 שמרו אמרתך, ואומר כי מולים היו כל העם היוצאים וגו' ישראל לא היו מלין מי היה מל שבטו של לוי שנאמר ובריתך ינצורו:ברך ה' חילו בנכסים, מכאן אמרו רוב כהנים עשירים הם, משום אבא הדורש אמרו נער הייתי גם זקנתי וגו' זה זרעו של אהרן, ופעל ידיו תרצה שמרצה את ישראל לאביהם שבשמים, מחץ מתנים קמיו כל מי שמעורר על הכהונה מיד נופל, דבר אחר מחץ מתנים קמיו זה קרח, ומשנאיו מן יקומון זה עוזיהו, היה עומד ומקריב על גבי המזבח ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה רבי אליעזר אומר כל הקרבנות שהקריב על המזבח פסולין, ורבי יהושע

62

זוהר כרך א (בראשית) פרשת וירא

 שית זמנין י' (עשר), עשר זמנין שית שנין וכדין תיקום ויתפקד עלמא למעבד נוקמין ומאן דאיהו מאיך יתרמי, א"ל ר' יוסי שפיר קאמרת בגין [דף קיז עמוד ב] דאיהו גו רזא דאתוון ולית לן לאתערא חושבן וקצין אחרנין דהא בספרא דרב ייבא סבא אשכחן חושבן דא דכתיב (ויקרא כ"ו) אז תרצה הארץ והוא רזא דוא"ו דכתיב (שם) וזכרתי את בריתי יעקוב ודא הוא וא"ו כלא כחדא ועל דא אזכור ולבתר והארץ אזכור דא כנסת ישראל, תרצה תתרעי ארעא לגבי קודשא בריך הוא, אבל יומא חד דאמרו חברייא ודאי כלא הוא גניז קמי קודשא בריך הוא וכלא אשתכח ברזא דאתוון דשמא

63

זוהר כרך א (בראשית) פרשת ויחי

 עובדין דדינא קשיא דלא יכיל עלמא למסבל, אמר ר' יוסי ברכתא דלהון אן היא אמר רבי יצחק שמעון לא אתחזי להאי דחמא ליה כמה עובדין בישין ולוי דאתי מסטרא דדינא קשיא וברכתא לא תליא ואפי' כד אתא משה לא תלי ברכתיה ביה דכתיב (דברים ל"ג) ברך יי' חילו ופועל ידיו תרצה בקודשא בריך הוא תלייא, ת"ח כתיב (תהלים ק"ד) זה הים גדול ורחב ידים שם רמש ואין מספר חיות קטנות עם גדולות, זה הים גדול דא שכינתא דקיימא עליה דיעקב כד בעא לאסתלקא מעלמא ורחב ידים דהא כל עלמא אמלי ואשתלים ואתצמצם תמן, שם רמש ואין מספר, דכמה מלאכי עלאי

64

זוהר כרך ב (שמות) פרשת משפטים

 שייפין דגופא מקבלין כלא ולבא לא מקבלא אפילו כחוטא דנימא דשערא, דוד מלכא לבא הוה וקביל מה דלא אתחזי ליה לקבלא ובגין כך (מלכים א ב) וידעת את אשר תעשה לו כתיב, ותו דהא אילנא גרים למהוי נטיר ונוקם כחויא, כתיב (תהלים נא) כי לא תחפוץ זבח ואתנה עולה לא תרצה, זבחי אלהים רוח נשברה לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה, כי לא תחפוץ זבח, וכי לא בעי קודשא בריך הוא דיקרבון קמיה קרבנא והא איהו אתקין לגבי חייביא קרבנא דיקרבון ויתכפר להו חובייהו, אלא דוד לקמי שמא דאלהים אמר וקרבנא לא קרבין לשמא דאלהים אלא לשמא דיו"ד ה"א וא"ו

65

זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת שמיני

 כך בעי כהנא לאשתכחא בנהירו דאנפין בחידו כלא כגוונא דלעילא דהא על ידוי ברכאן וחדוון משתכחי, ועל דא אתרחקא מניה דינא ורוגזא ועציבו בגין דלא יתפגם מההוא אתר דאתקטר ביה, ועל דא ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השרפה ולאו כהנא, עלייהו כתיב (דברים לג) ברך יי' חילו ופעל ידיו תרצה וגו':יין ושכר אל תשת אתה ובניך אתך וגו' א"ר יהודה מגו פרשתא דא שמעינן דנדב ואביהוא רוי חמרא הוו מדאזהר לן לכהני בהא, ר' חייא פתח (תהלים קד) ויין ישמח לבב אנוש וגו', אי בעי כהנא למחדי ולאשתכחא בנהירו דאנפין יתיר מכלא, אמאי אסיר ליה חמרא דהא חידו

66

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת אחרי מות

 דא תורה כד"א עץ חיים היא למחזיקים בה [משלי ג]. או על הארץ אלין אינון ישראל דאתקרון ארץ דמלמד להון אורייתא. אפרוחים אלין אינון נערים גדולים דיתעסקון באורייתא. או ביצים אלין זעירין דיוליף לון אל"ף בי"ת. והאם רובצת אין אם אלא תורה הה"ד ואל תטוש תורת אמך [שם א] אם תרצה שתקח הבנים שלח תשלח את האם ואח"כ ואת הבנים תקח לך והארכת ימים. ד"א כי יקרא כד"א ואם תלכו עמי קרי. והלכתי אף אני עמכם בקרי. ויספתי ליסרה אתכם שבע על חטאתיכם. מאן איהי שבע דא שכינתא. בדרך דא קבורת רחל דאיהי קיימא בפרשת דרכים ויבשר לה וינחם לה

67

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת וירא מאמר חושבן קץ משיח

 שית זמנין י'. עשר זמנין שית שנין, וכדין תיקום, ויתפקד עלמא, למעבד נוקמין, ומאן דאיהו מאיך יתרמי.[אות תנא] א"ל ר' יוסי, שפיר קאמרת, בגין (דף קי"ז ע"ב) דאיהו גו רזא דאתוון. ולית לן לאתערא, חושבן וקצין אחרנין, דהא בספרא דרב ייבא סבא אשכחן, חושבן דא, דכתיב אז תרצה הארץ. והוא רזא דוא"ו, דכתיב, וזכרתי את בריתי יעקוב. ודא הוא ו"ו, כלא כחדא, ועל דא אזכור, ולבתר והארץ אזכור, דא כנסת ישראל. תרצה: תתרעי ארעא, לגבי קודשא בריך הוא.[אות תנב] אבל יומא חד, דאמרו חברייא, ודאי כלא הוא גניז, קמי קב"ה, וכלא אשתכח ברזא דאתוון, דשמא קדישא, דהא גלותא,

68

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת ויחי מאמר שמעון ולוי אחים

 דחמא עובדין דדינא קשיא, דלא יכיל עלמא למסבל. אמר ר' יוסי, ברכתא דלהון אן היא. אמר רבי יצחק, שמעון לא אתחזי להאי, דחמא ליה כמה עובדין בישין. ולוי דאתי מסטרא דדינא קשיא, וברכתא לא תליא ביה, ואפילו כד אתא משה, לא תלי ברכתיה ביה, דכתיב ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה, בקב"ה תלייא.[אות תקנג] ת"ח כתיב זה הים גדול ורחב ידים שם רמש ואין מספר חיות קטנות עם גדולות. זה הים גדול, דא שכינתא, דקיימא עליה דיעקב, כד בעא לאסתלקא מעלמא. ורחב ידים, דהא כל עלמא אמלי ואשתלים ואתצמצם תמן. שם רמש ואין מספר, דכמה מלאכי עלאי וקדישאי אשתכחו

69

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת ויחי מאמר דן ידין עמו

 זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת ויחי מאמר דן ידין עמו[אות תרצה] דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. רבי חייא אמר, האי קרא הכי אית ליה למימר, דן ידין לשבטי ישראל, או דן ידין לשבטי ישראל כאחד, מהו דן ידין עמו. ולבתר כאחד שבטי ישראל.[אות תרצו] אלא דן, הוא דכתיב ביה, מאסף לכל המחנות, דהוא ירכא שמאלא, ואזיל לבתרייתא. תא חזי כיון דיהודה וראובן נטלין, ליואי וארונא פרשין דגלין, ונטיל דגלא דאפרים דאיהו למערב, ירכא ימינא נטיל, בקפסירי קסטא. ואי תימא, זבולן דאיהו עאל, ונפיק, דכתיב ביה, שמח זבולן בצאתך, וכתיב וירכתו וגו'. אלא ודאי, יהודה אתכליל מכלא.[אות

70

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת משפטים מאמר הסבא

 ידיעא, כל שייפין דגופא מקבלין כלא, ולבא לא מקבלא אפילו כחוטא דנימא דשערא. דוד מלכא לבא הוה, וקביל מה דלא אתחזי ליה לקבלא, ובגין כך, וידעת את אשר תעשה לו כתיב. ותו, דהא אילנא גרים למהוי נטיר ונוקם כחויא.[אות רס] כתיב כי לא תחפוץ זבח ואתנה עולה לא תרצה. זבחי אלהים רוח נשברה לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה. כי לא תחפוץ זבח, וכי לא בעי קב"ה דיקרבון קמיה קרבנא, והא איהו אתקין לגבי חייביא קרבנא, דיקרבון ויתכפר להו חובייהו. אלא דוד לקמי שמא דאלהים אמר, וקרבנא לא קרבין לשמא דאלהים, אלא לשמא דיו"ד ה"א וא"ו ה"א. דהא לגבי

1234567891011121314151617181920