תרצה

תרצה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5289 מקורות עבור תרצה. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) איכה פרק ג

 כן ישראל קוראים מתוך הגלות מבין האומות שנקראו בור תחתיות, שנאמר (תהלים פח, ז) שתני בבור תחתיות, שעתיד השם לשמוע תפלת עמו ישראל ולהוציאם לרוויה ולרווחה.סימן נו(נו) שמעת. פירושו תשמע, כדכתיב (תהלים פה, ב) רצית יי' ארצך שבת שבות יעקב, וכל הפרשה כולה ופירושה להבא, תרצה יי' ארצך תשיב שבות יעקב, ללמדך שכל מה שעתיד השם לעשות כאילו נעשה. וכן הוא אומר (ישעיה מב, טז) אלה הדברים עשיתים ולא עזבתים, ומתרגמינן אעבדינון ולא שבקינון.סימן נז(נז) קרבת ביום אקראך. כל זמן שישראל בצרה בגלות מהם קוראים מתוך צרתו והשם מושיעם.סימן נח(נח) רבת יי' ריבי נפשי

52

בראשית רבתי פרשת ויחי

 שוקד (שם) זה יון, כל היוצא מהנה יטרף (שם) זה אדום. ואף שרה של פרס דוביאל שמו, לכך קרא לבנימין זאב יטרף, אמר יעקב כשתבא מדי ופרס שנקרא זאב, יעמדו כנגדה מרדכי ואסתר שהם מבני בניו של בנימין. משה ראה ליון ומסר לו לוי שנאמר ברך ה' חילו ופעל ידיו תרצה (דברים ל"ג י"א), לוי שבט שלישי וזו מלכות שלישית, (על ידי) [לוי] ג' [אותיות] וזו ג' אותיות. זה מקריב פרים וזו כותבת בקרן השור שאין להם חלק באלהי ישראל, אלו מרובין ואלו מועטין. ראה אותם וברכם ברך ה' חילו. מהו מחץ מתנים קמיו (שם), אמר משה רבש"ע כשתבא אותה

53

ילקוט שמעוני תורה פרשת יתרו

 ארבעה וחמשה נכנסין תחתיה יכולין לעמוד בה הה"ד כי כבד ממך הדבר [י"ח, י"ח]:עתה שמע בקולי איעצך [י"ח, י"ט] אם תשמעני ייטב לך, ויהי אלהים עמך [י"ח, י"ט] צא המלך בגבורה. היה אתה לעם היה להם ככלי מלא (דבורים) [דברות]. והבאת את הדברים [י"ח, י"ט] שאתה שומע תרצה ותבין להם. והזהרתה אתהם את החקים [י"ח, כ] אלו מדרשות. והתורות אלו ההוריות. והודעת להם את הדרך (אשר) ילכו בה [י"ח, כ] זה תלמוד תורה. ואת המעשה אשר יעשון [י"ח, כ] זה מעשה הטוב דברי ר' יהושע. ר"א המודעי אומר והודעת [י"ח, כ] הודע להם את חייהם. את הדרך [י"ח, כ]

54

ילקוט שמעוני תורה פרשת אחרי מות

 התועבות האל [יח, כז], בעון גלוי עריות והשמטת שמיטין ויובלות גלות באה ומגלין אותן ממקומן ובאין אחרים ויושבין במקומן, שנאמר כי את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם ותטמא הארץ ותקיא הארץ, ובעבודה זרה כתיב ונתתי פגריכם על פגרי גלוליכם, וכתיב ואתכם אזרה בגוים, ובשמיטין וביובלות כתיב אז תרצה הארץ את שבתותיה, אמר רב הונא רמז לשניות מן התורה מנין שנאמר כי את כל התועבות האל, האל קשות מכלל דאיכא רכות ומאי נינהו שניות, ומאי משמע דהאי אל קשות דכתיב ואת אילי הארץ לקח, לימא פליגא אדר' לוי דאמר קשה עונשן של מדות יותר משל עריות שזה נאמר

55

ילקוט שמעוני תורה פרשת בחקותי

 אחריכם לא במהרה חוזרת כאדם שמריק את המים ואין סופן לחזור, והיתה ארצכם שממה ועריכם יהיו חרבה [כו, לג] זו מדה קשה לישראל, שבזמן שבעל הבית גולה מביתו ומעירו וסופו לחזור כאלו אין ביתו וכרמו חרב, וכאן הוא אומר והיתה ארצכם שממה ועריכם יהיו חרבה כאלו אין סופו לחזור אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי השמה ואתם בארץ אויביכם, אני אמרתי לכם שתהיו זורעים שש ומשמיטין אחת בשביל שתדעו שהארץ שלי היא ואתם לא עשיתם כן, עמדו וגלו ממנה והיא תשמיט מאליה עד שתרצה לפני כל שמיטין שהיא חייבת לי, לכך נאמר אז תרצה הארץ את שבתותיה, והנשארים בכם

56

ילקוט שמעוני תורה פרשת במדבר

 אביה צנועה מבעלה, כיון שבאת לבית חמיה אינה צנועה מבעלה מיתיבי מעשה בכהן אחד שהיה מתעסק וראה רצפה משונה מחברותיה, ובא להודיע את חבריו ולא הספיק לגמור את הדבר עד שיצתה נשמתו, וידעו ביחוד (בבירור) ששם ארון נגנז, [א"ל] נתגרשה קאמרת, כיון דנתגרשה וחזרה, חזרה לחבתה ראשונה:[רמז תרצה] אל תכריתו את שבט משפחות הקהתי [ד, יח], זה שאמר הכתוב אל תגזל דל כי דל הוא, אמר ר' לוי זה התורמוס שהוא נכנס עם הפרפרת, לא יאמר אדם יש לפני אגוזים ותמרים עליהם אני מברך ומניח את התורמוס, אמר הקב"ה אל תגזל דל כי דל הוא אמר רבי יוחנן כל

57

ילקוט שמעוני תורה פרשת שלח

 לפניכם סופכם לצווח ד' צוחות בשעבוד מלכיות שנאמר עד אנה ה' תשכחני נצח עד אנה תסתיר את פניך ממני עד אנה אשית עצות בנפשי וגו' עד אנה ירום אויבי עלי, [צוחתי] עד מתי לעדה הרעה סופכם לצווח ונפשי נבהלה מאד ואתה ה' עד מתי עד אנה ינאצוני, שנו רבותינו אל תרצה את חברך בשעת כעסו, מנין אתה למד ממשה בשעה שעשו ישראל את העגל כעס הקב"ה וא"ל למשה לך רד כי שחת עמך, אמר משה שעה של כעס הוא איני צריך לדבר עכשיו, מה עשה מיד ויפן וירד משה מן ההר, בא לו אצל ישראל ובדק אותן שלש בדיקות שנאמר

58

ילקוט שמעוני תורה פרשת קרח

 אחריו אלא בו נתקיימה מצות כהונה גדולה שנאמר עבודת מתנה אתן וגו', היה עומד ומקריב על גבי המזבח ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה רבי אליעזר אומר כל הקרבנות שהקריב על המזבח פסולין ורבי יהושע מכשיר, מאי טעמא דרבי יהושע דכתיב ברך ה' חילו אפילו חולין שבו ופעל ידיו תרצה, וכן היה אוכל בתרומה ונודע שהוא בן גרושה וחלוצה רבי אליעזר מחייב קרן וחומש ורבי יהושע פוטר דתרומה נמי איקרי עבודה, דתניא מעשה ברבי טרפון שלא בא לבית המדרש, למחר מצאו רבן גמליאל א"ל מפני מה לא באת אמש לבית המדרש אמר לו עבודה עבדתי, אמר לו כל דבריך

59

ילקוט שמעוני תורה פרשת פינחס

 יצחק וי"ו דשלום קטיעא היא, היה עומד ומקריב על גבי המזבח ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה שעבודתו כשרה מנלן, אמר רב יהודה אמר שמואל דאמר קרא והיתה לו ולזרעו אחריו בין זרע כשר בין זרע פסול, אבוה דשמואל אמר מהכא ברך ה' חילו אפילו חולין שבו ופעל ידיו תרצה, רבי (אמי) [ינאי] אמר מהכא ובאת אל הכהנים הלוים וכי תעלה על דעתך שאדם הולך אצל שופט שלא היה בימיו אלא זה שהיה פסול ונתחלל, אמר שמואל עשרה כהנים עומדין ופרש אחד מהן ובעל, הולד שתוקי שמשתקין אותו מדין כהונה דכתיב והיתה לו ולזרעו אחריו, בעינן זרעו מיוחס אחריו

60

ילקוט שמעוני תורה פרשת ואתחנן

 ואמר אצל מי אלך [לבקש עלי רחמים], באותה שעה נתמלא הקב"ה עליו עברה שנאמר ויתעבר ה' בי למענכם, עד שפתח משה ואמר מקרא זה ויעבר ה' על פניו ויקרא, מיד נתקררה דעתו של הקב"ה, אמר ליה שתי שבועות נשבעתי אחת שתמות או לאבד את ישראל, לבטל שתיהן אי אפשר ואם תרצה אתה לחיות יאבדו ישראל, אמר לו בעלילה אתה בא עלי יאבד משה ואלף כמותו ואל יאבד אחד מישראל, אמר לו הקב"ה כל צער שאתה מצטער למה, אמר לו מתיירא אני מחבלו של מלאך המות, אמר לו איני מוסרך בידו, אמר לפניו רבש"ע יוכבד אמי שקהו שיניה בשני בניה יקהו

1234567891011121314151617181920