תרצה

תרצה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5289 מקורות עבור תרצה. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

תנא דבי אליהו אליהו רבה (איש שלום) פרשה כד

 שם /ויקרא כ"ו/ י"ז).לא תשא, קיימתם אתו, נשבע ה' בימינו ובזרוע עוזו אם אתן את דגנך וגו' (ישעיה ס"ב ח'), עברתם עליו, ויחר אף ה' ביום ההוא וישבע לאמר (במדבר ל"ב י').זכור, קיימתם אתו, אז תתענג על ה' (ישעיה נ"ח י"ד), עברתם עליו, אז תרצה הארץ את שבתותיה (ויקרא כ"ו ל"ד).כבד, קיימתם אותו, וראו גוים צדקך וכל מלכים כבודך (ישעיה ס"ב ב'), עברתם עליו, לכן אבות יאכלו בנים בתוכך ובנים יאכלו אבותם (יחזקאל ה' י').לא תרצח, קיימתם אתו, וחרב לא תעבור בארצכם (ויקרא כ"ו ו'), עברתם עליו, והריקותי אחריכם חרב (שם /ויקרא כ"ו/ ל"ג).לא תנאף,

42

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת וירא פרק כא

 אברהם אבינו, סימן לבניו שיהא הבאר עולה לישראל דכתיב עלי באר ענו לה (במדבר כ"א יז):סימן לגלג) ויטע אשל. ר' יהודה אמר פרדס, מאי אשל שאל, כל מה שאדם היה שואל בו מטעים תאנים ענבים ורמונים, ר' נחמיה אמר פונדקי שאל מה תרצה בשר עופות דגים יין. רבנן אמרי אכילה שתיה לויה: ויקרא שם בשם ה' אל עולם. שהקריא שם שמים בפי כל בריה, לאחר שאכלו ושתו אמר להם ברכו למי שאכלתם משלו:סימן לדלד) ויגר אברהם בארץ פלשתים ימים רבים. יותר ממה שעשה בחברון עשה שם, שבחברון עשה עשרים וחמשה שנים וכאן עשרים ושש:

43

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת ויצא פרק כט

 אביו קום לך פדנה ארם וקח לך משם אשה מבנות לבן אחי אמך (בראשית כח ב), לפיכך שאל בשבילו: ויאמרו ידענו, לפי שהיה גדול של מקום היה ידוע:סימן וו) ויאמר להם השלום לו. השלום לו עמכם, ויאמרו שלום: והנה רחל באה עם הצאן. שאם תרצה לשאול בה בשביל אביה תשאל:סימן זז) ויאמר הן עוד היום גדול. אמר להם אם שומרי שכר אתם, הן עוד היום גדול וחייבים אתם לרעות את הצאן, ואם שלכם אתם רועים, לא עת האסף המקנה, מיכן לאדם חשוב שהולך למקום אחד ורואה דבר שלא כהוגן, שצריך למנעם ואל יאמר שלום עלי נפשי:

44

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת בא פרק י

 סימן וו) ומלאו בתיך ובתי כל עבדיך ובתי כל מצרים. בכל המכות הוא היה לקה תחלה:סימן זז) ויאמרו עבדי פרעה אליו עד מתי יהיה זה לנו למוקש. זה משה, וכה"א כי זה משה האיש (שמות לב א): הטרם תדע. כלומר טרם תרצה לידע, כי אבדה מצרים ואחר תשלחם:סימן חח) ויושב את משה ואת אהרן. שלח אחריהם שלוחים:סימן טט) ויאמר משה בנערינו ובזקנינו נלך. כשם שהיינו בעבודה שלך, כך נהיה בעבודת אלהינו:סימן יי) ויאמר אלהם יהי כן ה' עמכם. בדעתו שהיה מקלל להם: ראו כי ראה נגד פניכם. זה בעל צפון, אמר

45

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ויקרא פרשת בחוקתי

 עליהן למלחמה ולפי שהן משועבדים תחת העובדי כוכבים ומפוזרין אינם כלין. והרקותי אחריכם חרב. שאינה חוזרת במהרה כמים הנשפכין במורד. והיתה ארצכם שממה ועריכם יהיו חרבה. לפי שכל אדם שחוזר מהרה לביתו כאלו אין ביתו חרב. אלא מפני אורך הגלות נחשבו עריהן חרבה וארצם שממה:[כו, לד] אז תרצה הארץ את שבתותיה. אמר הקב"ה אני אמרתי שתהיו זורעין שש ושומטין אחת כדי שתדעו שהארץ שלי ואתם לא עשיתם כן אלא עבדתם וגליתם עתה תהא שומטת מאליה כל שמטים שהיא חייבת לי. אז תשבת הארץ. להביא שמטים ויובלות:[כו, לה] כל ימי השמה תשבות. כנגד ימים שעברתם על השמטות תשבות בשוממותה:

46

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) במדבר פרשת פינחס

 בכור כך היו כלם בכורי אביו של צלפחד. וכן זקנו ללמד שהיו זכאות בנות זכאי. למשפחות מנשה בן יוסף. ללמדך שכשם שהיה יוסף מחבב את ארץ ישראל כך זרעו היה מחבבה. ואלה שמות בנותיו מחלה נועה חגלה מלכה ותרצה. יכול כל הקודם בפסוק קודם במעשה ת"ל (במדבר לו) ותהיינה מחלה תרצה חגלה ומלכה ונועה בנות צלפחד לבני דודיהן וגו'. מגיד הכתוב שכלם היו שקולות בזכות:ותעמודנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים וכל העדה פתח אהל מועד לאמר. אבא חנין אמר משום רבי אלעזר אמר מגיד הכתוב שלא עמדו אלא בשנת הארבעים שנה שמת אהרן. לפני הנשיאים וכל העדה.

47

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) במדבר פרשת מסעי

 שמעון לשבט ראובן. וכשהיא נישאת לאחד ממשפחות מטה ראובן ואם מתה יורשה בנה או בעלה אין כאן הסבת נחלה משבט לשבט:ולא תסוב נחלה ממטה למטה אחר. זו סיבת הבעל שהוא אחר משבט אחר כי איש בנחלתו ידבקו מטות בני ישראל. זו מצות עשה:ותהיינה מחלה תרצה חגלה מלכה מלמד. שהיו שוות. לפיכך מקדים זו לפני זו:ממשפחות בני מנשה בן יוסף היו לנשים. נישאו להגונים להם. לפיכך (יהושע יז) נפלו חבלי מטה בני מנשה בן יוסף עשרה. מכאן אנו למדין שאף הבנות נוטלות חלק בכורה כשהיה אביהן בכור כגון ראובן בכור שמת והניח בת ואחר כך מת יעקב דין

48

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) דברים פרשת וזאת הברכה

 וכליל על מזבחך. אלו מנחות שאינן נאכלין. שנאמר (ויקרא ו) וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל:ברך ה' חילו. למדנו שרוב הכהנים עשירים הם. וכן אמר אבא החרש. (תהלים לז) נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם זה זרעו של אהרן. ופועל ידיו תרצה מלמד שהם קריבים זבחים ומרצים את המקום. מחץ מתנים קמיו. כל מי שבא ומעורר על הכהונה יהא נופל כגון קרח ועדתו. קמיו. כענין שנא' (במדבר טז) ויקומו לפני משה. שקמו לפניו בעזות מצח. ומשנאיו ששונאין אותו בלב. כענין שנאמר (ויקרא יט) לא תשנא את אחיך בלבבך. מן יקומון. שלא יהיה להם

49

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שיר השירים פרק ו

 ז) והיו לי לעם ואני אהיה לכם [אלהים]: הרועה בשושנים. הוא רועינו מקדם, שנאמר (תהלים פ, ב) רועה ישראל האזינה, והוא ירעה אותנו, שנאמר (יחזקאל לד, טו) אני ארעה צאני: בשושנים. ישראל שהם רכים כשושנים נאים כשושנים.סימן ד(ד) יפה את רעייתי כתרצה. לא למדנו שבח תרצה בכל מקום ובכל המקרא שכתוב מדמה כאן לתרצה, אלא למדרש הוא בא, אמר הקב"ה בזמן שאתם נראין שלמים לפני בזמן שהייתם עולים ממצרים ברגלים, ושלחתי לפניך מלאך וגרשתי את האמורי וגו' (שמות לג, ב), וגם את הצרעה ישלח י"י אלהיך בם (דברים ז, כ).סימן ה(ה) הסבי עיניך מנגדי. לאחר שספרה

50

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) איכה פרק א

 א, טו) אשר אני קצפתי מעט והם עזרו לרעה: ועולל למו. לשון חתך אותם כאשר חתכת אותי קטף עוללותם: כאשר עוללת לי. דקדק עמהם כאשר דקדקת עמי, כענין שנאמר (ויקרא יט, י) וכרמך לא תעולל לשון חתוך: כי רבות אנחותי ולבי דוי. וכתיב (ישעיה א, ה) וכל לבב דוי, ואם תרצה להביא הנה רוב האיברים של אדם שחטאו בהן ולקו בהן ועוד מתנחמין בהם.

1234567891011121314151617181920