תרצה

תרצה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5289 מקורות עבור תרצה. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק לב

 רצונך מפני רצונו שיבטל רצון אחרים] מפני רצונך: הוא היה אומר אם עשית רצונו כרצונך [לא עשית רצונו כרצונו] ואם עשית רצונו שלא כרצונך עשית רצונו כרצונו. רצונך שתחיה אל תחיה עד שתחיה. מוטב לך למות מיתה בעולם הזה שעל כרחך אתה מת מלמות מיתה לעתיד [לבא] שאם תרצה אי אתה מת: כל תלמיד שנתחלל בו שם שמים אין מספיקין בידו לעשות תשובה שנאמר אח נפשע מקרית עוז [וגו'] (משלי י"ח י"ט). מה ת"ל כבריח ארמון אלא כהנים באים עליו כבריח ארמון. וכן הוא אומר כי לא יבינו את פעולות ה' (תהלים כ"ח ה') מתוך שהוא אומר יהרסם (שם) בעוה"ז

12

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק לג

 העולם הזה דומה לפרוזדור לפני העולם הבא התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין: הוא היה אומר יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה: רבי שמעון בן אלעזר אומר אל תרצה את חבירך בשעת כעסו. ולא תשב לנחמו בשעה שמתו מוטל לפניו. ואל תשאל לו בשעת נדרו. ואל תשתדל לראותו בשעת קלקלתו: רבי מאיר אומר אם עמלת בתורה בעולם הזה יש לך שכר טוב ליתן לך. אם בטלת מן התורה בעולם הזה יש לך בטלים הרבה כנגדך: הוא היה אומר הוי (מעט עסק) [ממעט

13

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת יומא פרק ב

 הפיס אדם בקטורת ושנה א"ר יוסה מתני' אמרה כן חדשים לקטרת בואו והפיסו א"ר חנינה וכן למחתה א"ר יוסה מתניתה אמרה כן מי שזכה בקטורת אומר לזה שעל ימינו אף את למחתה. נמצאתה אומר שני כהנים היו מתברכין בכל פעם רב אמר [דברים לג יא] ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה מעשה באחד שיבשה זרועו ולא הניחה לקיים מה שנא' ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה:הלכה דמתני' תמיד קרב בתשעה בעשרה באחד עשר בשנים עשר לא פחות ולא יתר כיצד עצמו בתשעה בחג ביד אחד צלוחית של מים הרי עשרה בין הערבים באחד עשר עצמו בתשעה ושנים בידם

14

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת תרומות פרק ח

 ינאי זה אחד מן ג' מקראות שהן מחוורין בתורה [דברים כו ג] ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם וכי יש כהן עכשיו ואין כהן לאחר זמן ואיזה זה שהיה עומד ומקריב ע"ג המזבח ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה שעבודתו כשירה אמר רב [שם לג יא] ופועל ידיו תרצה כל שהוא מזרעו של לוי עבודתו כשירה על דעתיה דרב ובלבד כהן מקריב ועל דעתיה דר' יוחנן ואפי' כל כהן על דעתיה דרב ובלבד בקדשי מקדש על דעתיה דר' יוחנן ואפילו בקדשי הגבול על דעתיה דרב ובלבד בשעת מקדש על דעתיה דרבי יוחנן ואפילו בזמן הזה רבי ירמיה בעי

15

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יח

 פסוק יט(יט). עתה שמע בקולי איעצך אם תשמעני ייטב לך. איעצך ויהי אלקים עמך אם מודה לך אתה יכול לעמוד ואם לאו אי אתה יכול לעמוד. היה אתה לעם מול האלקים היה להם ככלי מלא דברות. והבאת אתה את הדברים אל האלקים דברים שאתה שומע תבוא תרצה לעם.פסוק כ(כ). והזהרתה אתהם את החקים אלו גזירות ואת התורות אלו הוראות כך דברי ר' יהושע. ר' אלעזר המודעי אומר את החקים אלו עריות שנ' ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מחוקות התועבות (ויק' יח ל) ואת התורות אלו גזירות. והודעת להם את הדרך ילכו בה זו גזירה שנ' בכל הדרך

16

ספרא בחוקותי פרשה ב פרק ז

 ז(א) והיתה ארצכם שממה ועריכם יהיו חרבה, זו מידה קשה לישראל שבשעה שאדם גולה מתוך כרמו ומתוך ביתו וסופו לחזור כאלו אין כרמו וביתו חריבים, אתם אין אתם כן אלא והיתה ארצכם שממה ועריכם יהיו חורבה מפני מה שאין סופכם לחזור.(ב) אז תרצה הארץ את שבתותיה אני אמרתי לכם שתהו זורעים שש ומשמטים לי אחת, בשביל שתדעו שהארץ שלי היא ואתם לא עשיתם כן, אלא עמדו וגלו ממנה והיא תשמט מאיליה כל שמיטים שהיא חייבת לי שנאמר אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי השמה, כל ימי הושמה תשבות.(ג) והנשארים בכם והבאתי מורך בלבבם, אינו אומר והבאתי

17

ספרי במדבר פרשת פינחס פיסקא קלג

 כמעשיהם שנאמר חזון עובדיה כה אמר ה' אלהים לאדום (עובדיה א א). למשפחות מנשה בן יוסף, כשם שחיבב יוסף את ארץ ישראל כך יוצאי חלציו חיבבו את ארץ ישראל. ואלה שמות בנותיו מחלה נועה וחגלה ומלכה ותרצה, או כל הקודם במקרא קודם במעשה ת"ל ותהיינה מחלה תרצה וחגלה ומלכה ונועה בנות צלפחד (במדבר לו יא) מלמד שכולם שקולות זו בזו. ותעמודנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן, מגיד הכתוב שלא עמדו אלא בשנת הארבעים בשנה שמת בה אהרן שנאמר ויעל אהרן הכהן אל הר ההר על פי ה' וימת שם בשנת הארבעים (שם /במדבר/ לג לח). לפני משה ולפני אלעזר הכהן,

18

ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שנב

 ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שנב (יא) ברך ה' חילו, בנכסים מיכן אמרו רוב כהנים עשירים הם משום אבה הדרוס אמרו הרי הוא אומר +תהלים לז כה+ נער הייתי וגם זקנתי לא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם זה זרעו של אהרן. ופעל ידיו תרצה, שמרצה את ישראל לאביהם שבשמים. מחץ מתנים קמיו, שכל מי שמעורר כנגדו על הכהונה מיד נופל. דבר אחר מחץ מתנים קמיו, זה קרח, ומשנאיו מן יקומון, זה עוזיהו. (יב) לבנימן אמר ידיד ה', חביב בנימן שנקרא ידיד למקום שהרבה אוהבים למלך וחביב מכולם מי שהמלך אוהבו. ששה הם נקראו ידידים הקדוש ברוך הוא נקרא

19

מדרש תנאים לדברים פרק לג

 פסוק יא(יא). ברך ה' חילו בנכסים הא למדנו שרוב הכהנים עשירים אבא הדרוס אומ' נער הייתי גם זקנתי (תה' לז כה) זה זרעו שלאהרן: ופעל ידיו תר' מלמד שהן מקריבין קרבנות ומרצין את המקום על ישראל: ד"א ברך ה' חילו ופ' ידיו תר' אפילו חולין שבו תרצה מיכן אמרו כהן שעבד ונמצא חלל עבודתו כשרה לשעבר ואינו עובד להבא ואם עבד לא חילל עבודה: מחץ מת' קמ' כל שיבוא ויעורר כנגדו על הכהונה יהא נופל לפניו ר' אומ' מחץ מת' קמ' זה קרח ומשנא' מן יק' זה עזיהו:פסוק יב(יב). לבנימין אמר ידיד ה' אשריך בנימין שנקראת ידיד

20

שמות רבה (וילנא) פרשת משפטים פרשה לא

 להון זה עשו בשעה שמת יצחק באו יעקב ועשו וחלקו את הכל אמר יעקב רשע זה עתיד הוא ליכנס הוא ובניו למערת המכפלה ויהא לו חלק ודירה עם הצדיקים הקבורים בתוכה, מיד עמד ונטל את כל הממון שהיה בידו ועשה אותו כרי ואמר לעשו אחי חלק שיש לך במערה זו תרצה או הכסף והזהב הזה, באותה שעה אמר עשו הרי זה בית קבורה מצוי בכל מקום ובשביל קבר אחד שיש לי במערה אני מאבד כל הממון הזה מיד עמד ונטל כל אותו הממון ונתן לו חלקו, הוא שיעקב אומר ליוסף (בראשית נ) בקברי אשר כריתי לי קניתי אין כתיב כאן

1234567891011121314151617181920