תרצה

תרצה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5289 מקורות עבור תרצה. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

פירוש ר' עובדיה מברטנורא על רש"י (עמר נקא) שמות פרשת וארא פרק ו

 שאלוהו מה שמו אמנם דעת הדרש הוא משום דכיון דלפעמים היה נגלה להם באל שדי ולפעמים בשם ה' היה להן להרהר אחר מדותיו ולשאול לו מה שמו המיוחד ואח"כ פי' רש"י דלפי הדרש היה לו לכתוב ושמי ה' לא שאלוני. ועוד כתב וא"ת לא הודיעם שכך שמו בא לומר שאם תרצה לומר שמה שלא כתב ושמי לא שאלו לי בא להודיענו שני דברים האחד שלא הודיעם שכך שמו והאחד שלא שאלו לו ולכך כתב לא נודעתי להם שכולל כל השני דברים לכך אמר רש"י שזה אינו שהרי הודיעם שכך שמו וכו' כן כתב מהר"ר. ושמעתי אומ' בשם מהרר"יק נ"ע שבא

162

פירוש ר' עובדיה מברטנורא על רש"י (עמר נקא) שמות פרשת כי תשא פרק לג

 של זעם ור"ל שיסתלקו ממנו ולא שיבטיחנו ללכת עמו ולי נראה שנוכל לפרש שמתחלה שאל לו מרע"ה הודיעני נא את דרכיך למען אדע באי זה דרך אתנהג עמהם ועל זה השיבו פני ילכו והניחותי לך משאלתך וכראות מרע"ה כי היה עת רצון אמר לפניו אם אין פניך הולכים כלומ' שלא תרצה לבא עמנו אל תעלנו מזה. מהר"ר:(יט) וקראתי בשם ה' לפניך ללמדך סדר בקשת רחמים וכו' הכי איתא בגמ' דר"ה אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח צבור והראהו למשה ואמר לו כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להם ודרשו זה מלינשא

163

פירוש ר' עובדיה מברטנורא על רש"י (עמר נקא) במדבר פרשת מסעי פרק לו

 פירוש ר' עובדיה מברטנורא על רש"י (עמר נקא) במדבר פרשת מסעי פרק לו(יא) ותהיינה מחלה תרצה חגלה מלכה ונועה כאן מנאן לפי גדולתן בשנים וכו' ובכל המקרא מנאן לפי חכמתן ומגיד ששקולות זו כזו. וי"ל שרש"י תפש שטתו בכאן כשתי דעות החולקים על זה בבבא בתרא שיש אומרים שהמקרא מונה אותן במקומות אחרים לפי חכמתן ויש אומ' שמונה אותן לפי גדלן אבל בחכמה שקולות זו כזו וכתב רש"י בכאן שתי הדעות בלשונו זה והמשכיל יבין:אלהי לתהלתי שעה, בהשלימי אלה מסעי, אתה זרית ארחי ורבעי, בחדושי ספר רביעי

164

שפתי חכמים בראשית פרשת בראשית פרק ה

 ויתהלך חנוך את האלהים, א"כ היה צדיק ולמה מת קודם זמנו, אלא שקל בדעתו היה וכו':פסוק כחט דקשה לרש"י למה נאמר כאן טפי בן מבשאר תולדות ולא כתיב ויולד את נח, אלא בן לשון בנין:פסוק כטי אלא תרצה לפרש לשון נחמה, אין טעם השם נופל על שם נח, דקרא משמע דלכך נקרא נח משום זה ינחמנו, ונח אינו לשון נחמה ואין טעם השם נופל על השם, אלא היה לו לקרותו מנחם דאז הוי שפיר טעם השם נופל על השם, והא דלא קאמר יניח ממנו את מעשינו דהא עדיין לא ינוחו ממעשה ידיהם, דהא עדיין יצטרכו לחרוש

165

שפתי חכמים בראשית פרשת וירא פרק יח

 הצדיקים נשטפו עמהם, ואחר כך כדי לתקן מאמר להמית צדיק עם רשע שאין לו קשר עם מה שלמעלה הימנו, שהרי לא אמר עד כאן אלא שיצילו הצדיקים את המקום ולא שינצלו הצדיקים עצמם, הוסיף ואם תאמר, והוא נמשך עד חלילה לך האחרון, ואם תאמר לא יצילו הצדיקים את הרשעים, אבל תרצה לעשות כליה כללית, חלילה לך השופט כל הארץ לא יעשה משפט, ואחר שתיקן פירוש המקראות שב לפרש מלת חלילה עכ"ל. ויש קצת ישוב גם כן במה שכתבתי וק"ל:ט וקשה לרש"י דפשוטו של קרא משמע דאברהם לא היה מתפלל אלא שלא יעשה עוד כיוצא בזה, ולא היה מתפלל על

166

שפתי חכמים בראשית פרשת חיי שרה פרק כג

 אחר המספר שאינו סיבה לשם העיר, דאין בו נפקותא אם היו ד' או פחות או יותר מכן בזוגות, לכן פירש שניהם, רצה לומר דקרית ארבע נקרא על שם שיש בה איזה דברים של מספר ד' ד', והיינו ד' ענקים וד' זוגות, ולא על שם ענין אחר לבדו, ותו אפילו אם תרצה לומר שסיבת שם העיר הוא הענין עצמו, מכל מקום קראו על שם המספר כדי לקצר ולכלול ולרמז במלת ארבע ב' ענינים שהיו שם, כל א' של מספר ד', דהי מינייהו מפקת ודו"ק:ו ואם תאמר מנא ליה לרש"י, ויש לומר דהואיל וכתיב סתם ולא מפרש מהיכן בא, ודאי קאי

167

שפתי חכמים בראשית פרשת ויצא פרק לא

 היה להשלים חסרונה:פסוק מד שהוא לשון כלייה:פסוק מבד* וקשה והא בפרשת וישלח (לקמן ל"ב י') כתיב ואלהי יצחק, ויש לומר דהכי פירושו שיעקב אמר איך שהקב"ה אמר אלהי יצחק:פסוק מגה לא ששאל ליעקב מה תרצה שאעשה להן, שיעקב לא ביקש זה ממנו:פסוק מדו הואיל וכתיב סתמא ודאי קאי אדלמעלה אלהי אבי, ועוד יש לומר דאי קאי אברית והיתה מיבעי ליה:פסוק מטז ר"ל דהא דמצינו שהר הגלעד נקרא מצפה כמו שמביא רש"י הפסוק (שופטים י"א כ"ט), ולמה נקרא כן ומפרש הפסוק בעצמו בשביל זה נקרא נמי מצפה לפי שאמר יצף ה'

168

שפתי חכמים בראשית פרשת וישלח פרק לה

 פסוק כבק רוצה לומר לפי שאיחר ביאתו מלבא אצל יצחק אביו לכך אירע לו כל זאת:ר לפי שהיתה שפחת רחל. (מהרש"ל), ואם תאמר מאי טעמא דיעקב ולמה לא נתן באהל לאה, יש לומר לפי שיעקב היה סבור שלאה לא תרצה ליקח משום שלא נתן מטתו בחיי רחל באהלה, גם כן עכשיו לא תרצה ליקח, אבל ראובן שהיה רגיל אצל אמו ויודע שתקח, משום הכי הלך ובלבל עכ"ל:פסוק כגש רוצה לומר כשעשה כהן גדול עבודה היה מלובש בחשן ובאפד והיו שמות השבטים בחשן ועל כתפות האפוד, ראובן היה הראשון:ת כשנמנו שמות השבטים הוא נמנה תחילה, (מצאתי):

169

שפתי חכמים שמות פרשת שמות פרק ב

 שהרג משה את המצרי היתה כבר מעוברת ממנו אבל היה רואה שאין עתיד לצאת עוד איש ממנו שיתגייר:פסוק יגט דכתיב הכא שני אנשים וכתיב התם סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה:י דהל"ל למה אתה מכה רעך כמש"ל מכה עברי א"ו פירושו למה תרצה להכות רעך:כ ד ק"ל איך קראו ריעו אם זה היה רשע וזה לא היה רשע לכן פי' שג"כ חבירו היה רשע. מהרש"ל:פסוק ידל דהואיל וכתיב אומר ולא הלהרגני אתה מבקש אלא ודאי באמירה הרגו. ואין לתמוה מי הגיד לאותו רשע שהרגו בשם המפורש דאיכא למימר כיון שראה שטמנו בחול ולא

170

שפתי חכמים ויקרא פרשת בהר פרק כה

 לכן מה תלמוד לומר ולבהמתך, ולאפוקי ממה שהקשה הרא"ם עיין שם:נ כלומר מה שאספת מפירות שביעית לבהמתך צריך אתה לבערם מן הבית כשכלה לחיה מן השדה וצריך להפקיר כל מה שאסף מן הפירות של שביעית לבית:פסוק חס פירוש דשמיטה נקראת שבת כדכתיב אז תרצה הארץ את שבתותיה וכן תרגם אונקלוס שבע שמיטין דשנין, והוכחתו הוא מדכתיב שבע שנים שבע פעמים דמשמע דקאי אשנים ולא אשבועות שנים דומיא דשבע שבתות תמימות תהיינה שתרגם אונקלוס שבע שבועין שלמין:ע פירוש ודרוש קרא הכי והיו לך תשע וארבעים אז והעברת שופר וגו' ותקרא יובל:פ ואם תאמר וכי צריך הכתוב

1234567891011121314151617181920