תפארת מנחם הלכות אישות פרק כג

תפארת מנחם הלכות אישות פרק כג

  

הלכה ג
[ג] התנה עמה שלא יאכל פירות נכסי' ה"ז אינו אוכל פירותיהן אבל מוכרין את פירותיהן ולוקחין בהן קרקע והוא אוכל פירותי' שלא סילק עצמו אלא מפירות נכסים אלו בלבד. וכ"כ הה"מ דמה דמשמע מדברי הרמב"ם דכופין אותה שתשייר הפירות וילקח בהן קרקע סמך עצמו על התוספתא ועל הירושלמי וכ"כ הכ"מ בשם הרא"ש. אכן הרא"ש סיים וז"ל ונראה דהירושלמי פליג אגמרא דילן בפרק חזקת הבתים דף נ"א דאם נתן לה מתנה אינו אוכל פירות הילכך לפום גמרא דילן לא אמרינן מוכר פירות וילקח בהן קרקע אא"כ שיירה ולקחה בהן קרקע עכ"ל ולפ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.