תפארת מנחם הלכות אישות פרק יא

תפארת מנחם הלכות אישות פרק יא

  

הלכה ח
[ח] וכל שכתובתה מנה וכו' אין לה טענת בתולים. הנה בש"ס דף י"ב מקשה אהא דבתולה אלמנה מן הנשואין כתובתה מנה ואין לה טענת בתולים וניחוש שמא תחתיו זינתה ומשני בשקידש ובעל לאלתר והרי"ף העתיק המשנה ולא כ' דמיירי בקידש ובעל לאלתר וכן רבינו הרמב"ם כאן ועיין בהה"מ ובלח"מ. ונלענ"ד לתרץ דהנה קשה במה דמקשה הש"ס וניחוש שמא תחתיו זינתה ואמאי לא תהא נאמנת שנבעלה מבעלה הראשון במגו דמוכת עץ דהכי אמרינן שם ע"ב בטעמא דר"ג דנאמנת משארסתני נאנסתי. וכן התוס' בדף י' הקשו באומר פ"פ תהא נאמנת בתולה היית ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.