תפארת ישראל - יכין מסכת גיטין פרק ה

תפארת ישראל - יכין מסכת גיטין פרק ה

  

משנה א
א) בעידית. לשון עדי ותפארת, כלומר ארץ מקושטת [מיהו תרגום של נאות אלדים, עידית אלדים, ש"מ דלשון ישוב הוא, ארץ מיושבת ונאה], ומדאורייתא ניזק משתלם כעידית שלו, רק משום תיקון עולם כדי שיהא נזהר מלהזיק, לפיכך תקנו שבאם עידית דמזיק עדיפי מדניזק, משתלם מנייהו, דאף שדמי עידית וזבורית שוין, אפ"ה ניחא לניזק טפי למגבי מעידית, דמדהן מועטים א"צ כ"כ הוצאות בזריעה וחרישה כבזבורית המרובין, מיהו מיתמי ניזק גובה רק מזיבורית:

ב) ובעל חוב בבינונית. מדאורייתא דינו בזבורית, ומשום תקון העו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.