תפארת ירושלים מסכת מעילה פרק ו

תפארת ירושלים מסכת מעילה פרק ו

  

משנה ב
רע"א (אות טו): החנוני מעל כשיוציא. אבל מקודם אינו מועל בקבלת המעות וזוכה בו כיון דאיכא דעת נותן שמוציא מרשותו. אינו מועל המקבל במעשה קבלה דיכול לומר דאיסורא לא ניחא לי דלקני וכדאיתא בנדרים דף ל"ה. ואולם קשה לי אמאי שאל רב אחא בריה דר"י לר"א הכין הא כך מפורש הכא במתניתין דהמקבל אינו מועל בקבלתו וצ"ע.
ונראה דהרי כל כללא דמעילה הוא דוקא בנתכוין לקנותו, או דקסבר שהוא של חבירו ונתכוין לגוזלו, או כשנתנו לחבירו דקסבר שהוא שלו, או דקסבר שהוא של הפקר ונתכוין לזכות מן ההפקר, ואחר כך ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.