תפארת ירושלים מסכת כלאים פרק ד

תפארת ירושלים מסכת כלאים פרק ד

  

משנה ד
רע"א (אות טו): ותמיהני מאוד, הא אדרבה בסוגיא דעירובין שם מבואר ההיפוך6, דלפי שינויא דרבא דקאמר מדסיפא רבן שמעון בן גמליאל וכו', מבואר למה דקיימא לן כרבנן דגם למעלה שיעור לבוד ג' טפחים, הכי נמי היה מקום חשוב להתיר לזרוע בצדו נגד העומד אם הוא רחב ג' טפחים, וצריך לי עיון גדול. אחר כך מצאתי תהלה לא - ל בחידושי הריטב"א עירובין (שם ע"א ד"ה ולפום) שכתב כן להדיא בשם הר"י והראב"ד7, וצריך לי עיון על הר"ש והתוספות יום טוב, עד כאן לשונו8 .
ונראה דנהי שריטב"א כתב כן דלרבנן מפסיק אפילו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.