תפארת ירושלים מסכת זבחים פרק יב

תפארת ירושלים מסכת זבחים פרק יב

  

משנה ד
רע"א (אות צז): (דאף לכלבים שרי) ובר"ן פ"ד דחולין דר"פ כתב בשם תוס' דכל שהוא נאכל לכהן שרי לזמן עליו את העכו"ם דאתקש לצבי ואיל, אלא דלהאכילו לכלבים אסור מואכלת ולא לכלביך, עכ"ל, וצ"ע.
תמה על ר"ן פרק [בהמה] המקשה (חולין כה. מדפי הרי"ף במשנה) שמביא בשם בעלי התוספות דלכלבים אסור להאכיל אפילו בדחזיא לישראל, ובתוספות ריש פ"ח (זבחים עא, ב ד"ה ובטריפה) מבואר להיפך, עד כאן. והוא תמוה, ולא על ר"ן לחוד, שגם הרשב"א בחידושיו לחולין בפרק הנ"ל (סט, ב) מביא גם כן, ודברי תוספות הללו מובאים ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.