תפארת ירושלים מסכת גיטין פרק ה

תפארת ירושלים מסכת גיטין פרק ה

  

משנה ב
רע"א (אות נא): כשהנכסים בני חורין הם זיבורית, אבל אם גם הבני חורין הם בינונית בלא התקנה נמי א"י לגבות ממשעבדי כיון דהלוה עצמו היה יכול לדחותו לזו השדה ממילא אינו יכול לגבות מהלוקח. משום מה מכר ראשון לשני כו'. ובהר"ן פ' מי שהיה נשוי (נ: מדפי הרי"ף) כ' דאם לוי לקח מראובן הלוקח ושייר אצלו זבורית דא"י לדחותו על לוקח הראשון לזבורית דל"ש בזה תק"ח דאין נפרעים כיון דאין הזיבורית ב"ח. ומ"מ בשבק אצלו בינונית דכותה צריך הבע"ח לגבות מלוקח ראשון משום מה מכר כו'. וע"כ תמה אני עמ"ש הר"ן שם לק ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.