תפארת ירושלים מסכת גיטין פרק ד

תפארת ירושלים מסכת גיטין פרק ד

  

משנה א
רע"א (אות לג): חדש או חדשים לשון רש"י. ובחידושי רשב"א סתר זה דא"כ למאי נ"מ הא אף אם לצעורי, אין יכול השליח להוליך הגט כל כמה דלא מרשהו הבעל, דהא לא ידעי' שיעור דציעור כמה הוא. ואם ירשהו הבעל אף דהיה ביטול מ"מ הא חוזר ומגרש בו. ולענ"ד י"ל להפוסקים דשליח להולכה צריך לעשותו בפני עדים, ע' בהרא"ש. א"כ י"ל דזה הנ"מ אם מרשה הבעל שלא בפני עדים להוליך לה הגט, דאם היינו דנין לצעורא א"כ מעולם לא נתבטל שליחותו אלא דרצה לצער לעכב זמן מה מלמסור לה הגט, א"כ ל"צ עדים בהרשאתו למסור לה הגט. לזה  ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.