תפארת ירושלים מסכת בבא קמא פרק ב

תפארת ירושלים מסכת בבא קמא פרק ב

  

משנה ב
רע"א (אות טו): מתוך הרחבה משלם מה שנהנית. והא דלא אמרי' כיון דהניח פירותיו שלא ברשות יהא הדין דכל הקודם בהן זכה כההיא דלקמן פ"ג מ"ג. דלקמן דוקא בהניח שם כדי להשביחן, כמ"ש התוי"ט שם. תוס' בפרקין ד' כ"א ע"א ד"ה דרב סבר כו'.
ומכל מקום תמוה לי לסלקא דעתך דהש"ס דלרב קניס אפילו בלא נתן להשביחן, ובסיפא דמתני' דלקמן דההופך את הגלל אמרינן גם כן כל הקודם זכה, א"כ יקשה מתני' דהכא דאכלה מתוך הרחבה משלמת מה שנהנית הא הוי הפקר, וצ"ע.
תמה על דברי תוספות (כא, ב ד"ה דרב, הנמשך מעמוד ק ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.