תפארת ירושלים מסכת בבא בתרא פרק י

תפארת ירושלים מסכת בבא בתרא פרק י

  

משנה ז
רע"א (אות מז): משמע דאחר הגירושין כשתבא לגבות כתובה, לא תפרע עד שידירנה. וכן כתב הטור והש"ע סימן ק"ב ס"ז הערב לאשה וגירשה בעלה וכו' לא תפרע מן הערב וכו'. וכן ברמב"ם פי"ז מהלכות אישות הלכה ט' המגרש את אשתו ידירנה הנאה, ובהל' יו"ד וכן המקדיש נכסים וגירש אשתו ידירנה ואח"כ תפרע. משמע דאף אחר שגירשה הדין כן. ואולם מדברי תשובת רמ"א סי' ל"ג נראה דס"ל בפשיטות, דדוקא לכתחילה מוטל על הב"ד שמגרשה בפניהם לעשות כן, אבל גירשה ולא הדירה, וודאי גובית כתובתה עיי"ש וצ"ע.
ומה דדייק כן הרמ"א  ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.