תפארת ירושלים מסכת בבא בתרא פרק ה

תפארת ירושלים מסכת בבא בתרא פרק ה

  

משנה ח
רע"א (אות לד): לא הבנתי, דהא הרא"ש כתב לדעת הרי"ף כיון דכליו של לוקח ברשות מוכר לא קנה, שהטעם דבתר רשות אזלי' שמבטל הכלי, ממילא כליו של מוכר ברשות לוקח קני. א"כ הקנין מחמת הרשות של לוקח דמבטל להכלי, והוי כמו קרקע דלוקח, א"כ אין כאן שאלה ללוקח.
תמה על התוספות יום טוב, דלפי מה שהביא הרא"ש את דברי הרי"ף, לא איכפת לן אי הוי כלי שאולה, שהרשות עיקר24. ואפשר לומר, דהתוספות יום טוב דייק, דאפילו להרי"ף בעל כרחך צריכין לומר משום דהלוקח מבטל הכלי, דלכאורה יפלא איך יקנה כליו של מוכר ב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.