תניא

תניא מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 15807 מקורות עבור תניא. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ב

 למה להו, ועוד כתיב הרה ויולדת יחדו, עתידה אשה שתלד בכל יום, קל וחומר מתרנגולת, אלא האי דקתני הכא לתחיית המתים, והתם לימות המשיח. הלכה דר' אליעזר אומר כל המוציא שכבת זרע לבטלה כאלו הורג נפשות, שנאמר שוחטי הילדים בנחלים, אל תקרי שוחטי אלא סוחטי.תניא גרים ומוציאים שכבת זרע לבטלה, מעכבים את המשיח, בשלמא מוציאים שכבת זרע לבטלה, דאמר ר' יוחנן אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף, דכתיב כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי, גרים מאי טעמא, דתניא קשים גרים לישראל כספחת, שנאמר ונספחו על בית יעקב. הלכה הוחכמים אומרים כל המוציא שכבת

2

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ג

 ושלא בלב שלם, רחמנא נשבוק לך מה דעבדת לי. ואיבעיא להו, הוא ואחד מאי, ליש אומרים לא תבעי לך, דאפילו למרובים לא שרו, כי תבעי לך לתנא קמא מאי, אמר רבא ובהאי קושיא, אומר ליחיד? כי קא בעי דאתו תרי, חד ורוצח אוחרנא אחוריהו ולא אמר כלום, אלא מחזיר להם.תניא גדול הוא השלום שהעולם עומד עליו, דתנן בשלשה דברים העולם קיים, על הדין ועל האמת ועל השלום.כתיב בספר בן סירא: הוי רחים לשלמא דעליה קם עלמא רחם כל עמא, ואזדהר מגיותא דלא יאיא לכל בריתא, מבערא אפין ומעקרא סיפין, ומבכיא אילן חלף תופין יליף ממלכין ואילופין אטעתהון למסגד

3

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ד

 ותפק לרעב נפשך. הלכה כבולמד לשונך לומר איני יודע שמא תתבדה ותתאחז.כדכתיב באחימעץ. הלכה כגאם רפית עצמך מן המצוה, סופך להתרפות במצוה אחרת כמוה.כדכתיב התרפית ביום צרה צר כוחכה. הלכה כדהוי עלוב ואהוב.תניא להו התם, הכא ודאי לפני המקום. הלכה כהתחלת נדרים, פתח לאולת; תחלת טמאות, פתח לעבודה זרה; קלות ראש בנשים, פתח לניאוף.לא נצרכה ליה אלא לאשתו. הלכה כואם ערבת, על מנת שלא לתבוע; אם לוית, על מנת לפרוע; אם הלוית, על מנת שלא לתבוע.אם ערבת, על מנת שלא לתבוע, דכתיב לקח בגדו כי ערב זר, כתיב לקח, וכתיב

4

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ה

 ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה אתה עמל.כך היא דרכה של תורה, חזייה רב לרב כהנא דהוה מפנק נפשיה, אמר ליה לית לך, ולא תמצא בארץ החיים, לא תמצא תורה במי שמחיה עצמו עליה, אמר ליה ההוא בדבר שנכנס לגוף, ואפילו האי נמי, אמר ליה, מי לא תניא שלשה נכנסין לגוף, ואין הגוף נהנה מהם, גודגדניות וכפניות ופגי תמרה, שלשה אין נכנסין לגוף והגוף נהנה מהם, רחיצה וסיכה ותשמיש, אמר ליה האי עינוי הוא, אמר ליה אין, דכתיב טוב לי כי עוניתי למען אלמד חוקיך, ותו בר הני משתכחא, והתניא לא בשמים היא, לא תמצא תורה במי שמגביהים

5

מסכתות קטנות מסכת שמחות ברייתות מאבל רבתי פרק ב

 מסכתות קטנות מסכת שמחות ברייתות מאבל רבתי פרק ב הלכה אבמכילתא אחריתי דאבל תניא, כל מה שיש באיש יש באשה, חוץ מתספורת. הלכה בבמכילתא אחריתי דאבל, עושין חופות לחתנים, ותולין בהן בין פירות גמורים בין פירות שאינן גמורים, דברי רבי מאיר, ורבי יהודה אוסר בפירות גמורים, שכל הנתלה בחופתו של מת אסור בהנאה. הלכה גבמכילתא אחריתי דאבל תניא, יתומה לשאת ויתומה לארס, יתומה לשאת קודם, שבוע הבת ושבוע הבן, שבוע הבן קודם, המת והמילה, המילה קודמת, שזו מצוה לחיים וזו מצוה למתים, המת והכלה, הכלה קודמת, המלך והכלה, המלך קודם, שהכל חייבין בכבודו של מלך, בית האבל

6

מסכתות קטנות מסכת שמחות ברייתות מאבל רבתי פרק ג

 מסכתות קטנות מסכת שמחות ברייתות מאבל רבתי פרק ג הלכה אבאבל רבתי תניא, הגוסס הרי הוא כחי לכל דבריו, אין קושרין את לחיו, ואין סכין אותו, ואין מדיחין אותו, ואין פוקקין את נקביו, ואין שומטין את הכר מתחתיו, ואין נותנין אותו לא על גבי החול, ולא ע"ג חרסית, ולא ע"ג אדמה, ואין נותנין על כריסו לא קערה ולא מגריפה ולא צלוחית ולא גרגיר מלח, ואין משמיעין עליו עיירות, ואין שוכרין עליו חלילין ומקוננות ואין מעצמין את עיניו עד שתצא נפשו, וכל המעמץ עם יציאת נשמה הרי זה שופך דמים.ת"ר המעמץ עם יציאת נפש הרי זה שופך דמים, משל

7

מסכתות קטנות מסכת שמחות ברייתות מאבל רבתי פרק ד

 מסכתות קטנות מסכת שמחות ברייתות מאבל רבתי פרק ד הלכה אשנינו באבל רבתא, אין פותחין בצדוק הדין עד שימות המת, שמע כשמת פותחין עליו בצדוק הדין. הלכה בתניא אין פותחין בברכות אבלים עד שיקבר את המת, ואין מונין עליו עד שיקבר, ואין שואלין זה בשלום זה בכפר, ואם היה כרך גדול שואלין. הלכה גתניא מי שנהרג על ידי עכו"ם או ע"י לסטים או ע"י חיה, ומצאו את הראש מונין עליו ל"ז, מצאו את הגוף אחר שמצאו את הראש אין מונין עליו; ומצאו את הגוף מונין עליו, מצאו את הראש חוזרין ומונין עליו; לא מצאו לא את הראש

8

מסכתות קטנות מסכת שמחות ברייתות מאבל רבתי פרק ה

 אלא על מטות כפויות. הלכה דת"ר בשעת פטירת חכם כל העם חייבים בהספדו, דכתיב ושמואל מת ויספדו לו כל ישראל, וכתיב וימת שמואל ויקבצו כל ישראל ויספדו לו. הלכה התני כל קרע שאינו של בהלה אינו קרע. הלכה ותניא המתיירא לקרוע על ירושלים אינו רשאי לקרוע. הלכה זהיו אביו ואמו מזרקין בו כלים מצוה על האחרים להצילן. אמר רשב"ג במה דברים אמורים שלא נגעו במטה, אבל נגעו במטה אסורין. הלכה חתני ההספד וכל העסוקין בהספד מפסיקין לק"ש, ואין מפסיקין לתפילה, מעשה היה והפסיקו רבותינו לקרית שמע ולתפלה. הלכה טתניא במקום שנהגו לשאול אבילים בשבת

9

מסכתות קטנות מסכת שמחות ברייתות מאבל רבתי פרק ו

 נענה, מפני מה זה נענה וזה לא נענה, זה התפלל תפילה שלימה נענה, וזה לא התפלל תפלה שלימה לא נענה, ר' אלעזר אמר כאן קודם גזר דין כאן לאחר גזר דין, רבי יצחק אמר יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דין. הלכה גתניא מת מתוך השחוק סימן יפה לו, מתוך הבכי סימן רע לו, פניו למעלה סימן יפה לו, פניו למטה סימן רע לו, פניו כלפי העם סימן יפה לו, כלפי הכותל סימן רע לו, פניו ירוקין סימן רע לו, פניו צהובין ואדומים סימן יפה לו, מת בע"ש סימן יפה לו, במו"ש סימן רע לו,

10

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ביכורים פרק ג

 עד שיאמר להן שבו. אב ב"ד שנכנס עושין לו שורות רצה נכנס בזו רצה נכנס בזו. חכם שנכנס אחד עומד ואחד יושב ואחד עומד ואחד יושב עד שמגיע וישב לו במקומו. רבי מאיר הוה יליף סלק לבית וועדא והוון כל עמא חמיין ליה וקיימין לון מן קומוי כד שמעון ההן תניא תני בעון למיעבד ליה כן כעס ונפק ליה. אמר לון שמעתי שמעלין בקודש ולא מורידין. ר' זעירא הוון בעיין ממניתיה ולא בעי מקבל עלוי כד שמע ההן תנייא תני חכם חתן נשיא גדולה מכפרת קביל עליה ממניתיה. חכם מפני שיבה תקום והדרת פני זקן מה כתיב בתריה [שם לג

1234567891011121314151617181920