תנא

תנא מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 22118 מקורות עבור תנא. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק א

 למטה והיא למעלה, הרי זה דרך עזות, ואוחזתו דיליריא. היא למטה והוא למעלה הרי זה דרך ביאה. שמשו שניהם כאחד הרי זה דרך עקש.היכי דמי כגון דיתבי לצדדין ומתוך כך הולד יצא עקש.אמר רבא תבעה בשעתא דזרע, צריך למיחמי זרעיה במפולת יד כראוי, לפי שהכל מן הזריעה.תנא המשמש מטתו על המטה שהתינוק ישן עליה, אותו תינוק נכפה, ולא אמרן אלא דלא נאים, אבל נאים לית לן בה.

2

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ג

 אוהב את הבריות, ומקרבן לתורה. בשלמא אוהב שלום כדאמרן, אלא רודף שלום היכי דמי, כדתניא בקש שלום ורדפהו, ומאי שנא כל המצות, שאין אדם מחויב אלא אם כן באה לידו, דכתיב כי תפגע שור אויבך, כי תראה חמור שונאך, כי תבנה בית חדש, אבל שלום בכל מקום, בקש שלום ורדפהו.תנא שלום נתן בשע"ו אותיות, ושע"ו באותיותיו, מלמד שכל הרודף שלום, אין תפלתו חוזרת ריקם, אלא מעתה דכתיב הכי עשו, הכי נמי שלום שלום הוא, התם נמי אמרינן, ומה בשעה שכתוב בשמו שלום, הוא מרעש המדינות, מפני ועל חרבך תחיה, ואם אינו מצוי על אחת כמה וכמה; אלא הא דכתיב

3

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ד

 כהלכה על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, ועל מה שלא שמע אומר לא שמעתי, ומודה על האמת, וחלופיהן בגולם.מאי איריא בגולם ברישא, וליתני בחכם ברישא; ועוד, אמרו חכם אינו מדבר בפני מי שהוא גדול ממנו בחכמה, אידי דקבעי למיתני חכם אינו מדבר תני בגולם ברישא. ולתני גולם מדבר ברישא, תנא שבחא דחכימי קא מסדר, אבל לטיפשי איפכא.אמר ליה רב אחא לרבא, מנין לראשון ראשון ואחרון אחרון מן התורה, מנין, דרבנן הוא, ולטעמיך, דכולהו מנין, אמר ליה אנא אמינא להו: חכם אינו מדבר בפני מי שהוא גדול ממנו בחכמה, מחושי, דכתיב אתה דבר; ואינו נכנס לתוך דברי חבירו, דכתיב

4

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ה

 למען אחי ורעי.אהוב, דכתיב אני אוהבי אהב ומשחרי ימצאונני.אוהב את המקום אוהב את הבריות, מלמד שצריך אדם לצאת ידי הבריות כדרך שיוצא ידי שמים, דכתיב והייתם נקיים מי"י ומישראל.משמח את המקום, דכתיב הן הוא משוש דרכו.משמח את הבריות, דכתיב ישראל אשר בך אתפאר.מלבשתו ענוה, מאן תנא, ר' יהושע בן לוי, דאמר ענוה לכל, הא מדתני סיפא ר' יהושע בן לוי אומר, שמע מינה דרישא לאו ר' יהושע, מיחסרא בריתא, ותריץ על המעשים כלם, ועוד אמר ר' יהושע בן לוי. ודילמא ר' מאיר היא, לא שמעינן ליה לר' מאיר דאמר יראה עדיפא.ומכשרתו להיות צדיק וחסיד,

5

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ז

 כארזים עלי מים, מה ארז זה אינו עומד במקום מים ואין גזעו מחליף ושרשיו מועטין, אפילו כל רוחות שבעולם באות ונושבות בו אין מזיזות אותו ממקומו, כיון שנשבה בו רוח דרומית מיד עוקרתו והופכתו על פניו, ולא עוד אלא שזכה קנה ליטול ממנו קולמוס לכתוב ממנו ספר תורה נביאים וכתובים.תנא, למה זכו כלבים שיעשה מצואתן עבוד עורות ספרים תפילין ומזוזות לפי שלא חרץ כלב לשונו.כיוצא בדבר אתה אומר, מה זכו החירות, אלא זונות היו, וכשראו את ישראל, הפכו פניהם, לפיכך נקראו חירות. הלכה בכיצד אדם מכבד את רבו, בזמן ששניהם מהלכין בדרך, נותנו לימינו ואינו נותנו לשמאלו,

6

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ט

 לאלהינו ועמדו במקומכם והזהרו עזרוני ושמרוני המתנו לי עד שאכנס ואצא שזה דרכן של בני אדם, והיוצא מבית הכסא אומר ברוך אשר יצר את האדם בחכמה, אמאי, התם לאו ברכה היא, דאמר מר היה מתעטף בטלית המצוייצת מניחה בקרן זוית ואינו צריך לומר; אשר יצר למה לי, אידי דתנא הך, תנא הך. הלכה ידהנכנס לבית המרחץ אין מתעמל, ואין מתגרד על השיש, ואין משתבר על השיש.מאי מתעמל, כגון האי דכייף רישיה ביני בירכיה.ואין מתגרד, איני, והא שמעיה דרבא הוה מגרד ליה, כי אמרן ביד.ואין משתבר על השיש, אמר רבן גמליאל כל משתבר על השיש, חברו של

7

מסכתות קטנות מסכת שמחות ברייתות מאבל רבתי פרק א

 מסכתות קטנות מסכת שמחות ברייתות מאבל רבתי פרק א הלכה אתנא באבל רבתי, במה דברים אמורים שנתגרשה מן הנשואין, אבל נתגרשה מן האירוסין נפרעת על ידי עצמה, שאין לבו גס בה, ואינה מכרת לא בקריצותיו ולא ברמיזותיו. הלכה בתנא באבל רבתי, אבל לא יניח תינוק בתוך חיקו, מפני שמביאו לידי שחוק, ונמצא מתגנה על הבריות. הלכה גתנא באבל רבתי, אבל אסור לשמש מיטתו בימי אבלו, מעשה באחד ששימש מיטתו בימי אבלו, ושימטו חזירים את גוייתו.

8

מסכתות קטנות מסכת שמחות ברייתות מאבל רבתי פרק ג

 האמורה בתורה, לשבעה מיתה של חיבה, יתר מיכן ביסורים, ר' יהודה אומר חסידים הראשונים היו מתיסרין לפני מיתתן בחולי מעים כעשרה כעשרים יום, כדי למרק את הכל כדי שיבואו זכאין לעתיד לבא, שנאמר מצרף לכסף וכור לזהב ואיש לפי מהללו. רב הונא נח נפשיה פתאום הוו קא דיני רבנן עליה, תנא להו זוגא דרבנן דמן הריב, לא שנו אלא שלא הגיע לגבורות אבל הגיע לגבורות זו היא מיתת נשיקה.תניא כשחלה רבי נכנס ר' חייא אצלו ומצאו בוכה, א"ל מפני מה אתה בוכה, והתניא מת מתוך השחוק סימן יפה לו, מתוך הבכי סימן רע לו, פניו כלפי העם סימן יפה

9

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא בתרא פרק ב

 לא יעמיד אדם תנור בתוך הבית אלא אם כן יש על גביו גובה ארבע אמות היה מעמידו בעלייה עד שיהא תחתיו מעזיבה שלשה טפחים ובכירה טפח ואם הזיק משלם מה שהזיק רבי שמעון אומר לא נאמרו כל השיעורין האילו אלא שאם הזיק יהא פטור מלשלם: גמ' תני ולא של נפחין. תנא רב קרנא אין הוה כגון קיני או כנפח מתחילה מותר. כנגד דירתו מהו אמר ר' אחא כל שכן כנגד דירתו. א"ר יונתן [דף ד עמוד ב] המזיק אין לו חזקה. ר' יהושע אומר ממחיי רבנין בעשן תדיר כהדא חדא איתא הוות מדלק' חולין תחות ר' אילפיי איבעה ממחייא בידה

10

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא מציעא פרק ד

 משבע. ר' יעקב בר אידי רבי אבהו בשם ר' יוחנן כשם שבטל מאצל זה כך בטל מזה. [דף יז עמוד א] תמן תנינן ארבע מידות במוכרין מכר לו חטין יפות ונמצאו רעות לוקח יכול לחזור בו רעות ונמצאו יפות מוכר יכול לחזור בו. א"ר יוסי בי רבי בון ותייא כהן תנא הנושא והנותן בדברים אין מוסרין אותו למי שפרע:הלכה דמתני' וכמה תהא הסלע חסירה ולא יהא בה הונייה רבי מאיר אומר ארבעה איסורות מאיסר לדינר ר' יהודה אומר ארבעה פונדיונות מפונדיון לדינר רבי שמעון אומר שמונה פונדיונות משני פונדיונין לדינר: גמ' תני יותר מיכן מוציאה בשוה סלע עד

1234567891011121314151617181920