תנאים

תנאים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8047 מקורות עבור תנאים. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת תרומה מאמר מנורה שקלים החדש

 פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת תרומה מאמר מנורה שקלים החדש[אות תקעג] (רעיא מהימנא) תנאין ואמוראין אתכנשו וכו': תנאים ואמוראים האספו כלכם, כי הגיע השעה לתקן בה הכלים של המלך, להאיר שיתתקנו לפניו, שהם משכן מנורה שלחן מזבח כיור וכנו ארון כפורת וכרובים. והכל נתקן בשקל, כמ"ש לפנינו, ומשום זה צוה לישראל, זה יתנו וגו'.[אות תקעד] קם תנא חדא וכו': קם תנא אחד ואמר: רעיא מהימנא, ודאי כך הוא, ולך צוה לעשות הכל, שכתוב, ועשית מנורה. ועשית שלחן. וכך הכל, וראה ועשה. ומכולם לא התקשה לך לעשות אלא ג' דברים, הרשומים באותיות שמך, שהם מנורה שקלים ה

62

פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת ויקרא מאמר סנהדרי גדולה וסנהדרי קטנה

 פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת ויקרא מאמר סנהדרי גדולה וסנהדרי קטנה[אות שלה] (רעיא מהימנא) פקודא דא להביא וכו': מצוה זו היא להביא קרבן על סנהדרין גדולה שטעתה. תנאים ואמוראים שמעו. ע' סנהדרין גדולה היו ומשה עליהם, וע' סנהדרי קטנה היו ואהרן עליהם. פירוש, כשמשה היה עליהם היו נבחנים לסנהדרי גדולה, וכשאהרן היה עליהם היו נבחנים לסנהדרי קטנה. ומשום זה אמרו בעלי המשנה, משה היה שושבין של המלך, וזה הוא תפארת. דהיינו שהיה ממשיך את הת"ת להתיחד עם המלכות. ומשם הוא סנהדרי גדולה, שהם בחינת תפארת. אהרן שושבין המלכה היה, וזו היא מלכות. שאנו קוראים אותה ה' קטנה, כגון, אעבדך

63

פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת צו מאמר עולה חטאת ואשם

 ראשונה דהוי"ה, הוא כנגד האור של בת עין הנמשך לה מן הו' כנ"ל. ה' עינוים שביוה"כ שאינם אוכלים ושותים, היא כנגד ה' אחרונה דהוי"ה, דהיינו המלכות מבחינתה עצמה, שאינה אוכלת ואינה שותה כנ"ל.[אות כט] פקודא בתר דא וכו': המצוה שלאחר זו, היא לעשות החטאת כמשפטה. תנאים ואמוראים, אתם, שמצד המדות של הקב"ה אתם באים, שעמלתם הרבה לנקות הבת שלי, שהיא הלכה, דהיינו מלכות, מן הקליפות של הערב רב, שהם קושיות רעות שאין להם ישוב, ולא תירוץ, שעליהם נאמר, מעוות לא יוכל לתקן וחסרון לא יוכל להמנות, אלא שנאמר בהם תיקו. וכל תיקו שבאיסור הוא לחומרא, והוא תיקו חסר

64

פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת צו מאמר עשן המערכה

 שנאמר בה כה דברי כאש נאם ה'. ובשלהבת של נר מצוה באהבה, דהיינו ברשפי אש האהבה של המצוה.[אות נה] פקודא להקריב בכל וכו': מצוה להקריב בכל יום תמידים ואח"כ להדליק אש, ז"ש אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. ואח"כ, תרומת הדשן, ואח"כ קרבן נדר או נדבה. תנאים ואמוראים, כל אלו התמידים הם מדותיו של הקב"ה, דהיינו הספירות, שצריך שיהיה להם מנוחה. ואע"פ שכל הספירות כולם אחד, מכל מקום כל ספירה וספירה ממונה על שבתות וזמנים וימים טובים דהיינו שבכל שבת ובכל יו"ט שולטת ספירה אחרת, ומדה ההיא השולטת באותו זמן, כל הספירות נכללות בה, כי בכל ספירה כלולות

65

פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת צו מאמר שריפת קדשים

 פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת צו מאמר שריפת קדשים[אות קלה] (רעיא מהימנא) פקודא דא לשרוף וכו': מצוה זו היא לשרוף קדשים באש. ואח"כ והנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש ישרף. תנאים ואמוראים: בסתרי תורה, יש קדש ויש קדשים ויש קדש הקדשים. שואל מה הנאה יש להקב"ה מן הקדשים שנשרפו. אם תאמר, בשביל יצחק, שבשעה שישראל בצרה, עולה לפניו אפרו של יצחק, וע"כ צריכים לשרוף הקרבן עד אפר להזכיר זכותו, שאם חייבים שרפה יהיו נצולים בשבילו. זהו בא רק לדרש. ואם תאמר בשביל בני אהרן שהיו כמו שריפת קדשים, שכתוב בהם, ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם וימותו. ומיתתם היא

66

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת בהעלותך מאמר פסח שני

 הכרוז. הוא בי"ד לחדש השני. כי משם עד שבעה ימים השערים פתוחים. מכאן ולהלאה סוגרים השערים. וע"ז מביאים פסח שני.[אות עד] פקודא דא שחיטת וכו': מצוה זו היא שחיטת הפסח בזמנו. ואחריה פסח ראשון ופסח שני לאכול אותם כמשפטם. והטמאים יהיו נדחים לפסח שני, שהיא מצוה שלישית. תנאים ואמוראים. יש בני אדם שהם כמו חולין דטהרה, מצד מיכאל. וכמו חולין מהקדש, כגון בשר קדש והם מצד גבריאל, שמיכאל וגבריאל הם כהן ולוי, דהיינו חסד וגבורה. ויש בני אדם שהם כימים טובים, והם קדש קדשים.

67

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת בהעלותך מאמר העורב והיונה

 החכמה, שאינה מאירה לא בראש ולא בתוך אלא בסוף דהיינו רק מטבור ולמטה. וכאן מדבר ממקום מוצאה דהארת החכמה, שהוא בראש, ע"כ אומר, כי אחיה מסטרא דבינה.[אות צד] קם רעיא מהימנא וכו': קם רעיא מהימנא ונשק אותו וברך אותו, ואמר ודאי שליח של אדונך אתה לנו. פתחו תנאים ואמוראים ואמרו, רעיא מהימנא, אתה היית יודע כל זה, ועל ידך נתגלה, אבל בענוה שלך שנאמר בך, והאיש משה ענו מאד, באלו המקומות שאתה מתבייש להחזיק לך טובה, הקב"ה מינה אותנו ולמאור הקדוש, דהיינו רשב"י, להיות בידך ובפיך באלו המקומות. (ע"כ רעיא מהימנא).

68

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת פנחס מאמר ישראל אברין דשכינתא

 שאין פטיש יכול לפוצצה בכל הקושיות שבעולם, בזה מקנן הנשר, שהוא השכינה. וכל התנאים נקראים קנים של השכינה, ומשום זה, כי יקרא קן צפור לפניך, שהיא השכינה הנקראת צפור, דהיינו בדרך מקרה, פעם אחת, כאורח, וכבא למלון, שמזדמן לפי שעה במלון.[אות תצה] ואית דאינון במתניתא וכו': ויש תנאים דהיינו לומדי משנה, שהם במשנה שלהם דירה קבועה אל השכינה, ז"ש ושמרו בני ישראל את השבת וגו' לדורותם. לדרתם חסר, הוא לשון דירה. ויש בעלי משנה, שתורתם אומנותם שאין השכינה זזה מהם כל ימיהם. אבל אלו שהכתוב מדבר מהם, כי יקרא קן צפור לפניך, בהם השכינה בדרך מקרה, פעם שורה עליהם

69

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת פנחס מאמר נפש יתירה רוח יתירה נשמה יתירה

 טובים הכתר מתפשט בשם הויה, ע"כ, אין ממשלה אז, לסמאל ונחש ולכל הממונים שלו, ואין ממשלה לגיהנם, שהוא נקבה רעה של סמאל, ולא למחנות שלו, כי כולם מתחבאים מלפני המחנות של המלך, כמו שיתחבאו אומות העולם עכו"ם, כשיתגלה המשיח, ז"ש, ובאו במערות צורים. ובנקיקי הסלעים.[אות תקעד] קמו תנאים ואמוראים וכו': קמו התנאים והאמוראים, ואמרו, רועה נאמן, אתה הוא שקול כנגד כל ישראל ממולא מכל מדות טובות (הנ"ל באות תקע"ב) ודאי שבך שורה אותו שנאמר בו, אין קדוש כהויה אלקינו, דהיינו הכ' הקודמת להויה הרומזת על כתר הויה (כבאות תקע"ב) אתה הוא כתר על כל אחד ואחד מישראל,

70

פירוש הסולם לזוהר - דברים פרשת כי תצא מאמר ושים בסלע קנך

 הא נונא וכו': בתוך כך הנה דג גדול נזדמן אליו, שהוא רב המנונא סבא, ואמר, רעיא מהימנא, איתן מושבך ושים בסלע קנך. תניא, שהם התנאים, העוזר לך בגלות, להקים את השכינה, כי הדגים, שהם התנאים, הקן שלהם הוא בסלע, שהיא המלכות, איתן בהפוך האותיות הוא תניא, איתנים בהפוך האותיות הוא תנאים. השמר מפניהם, כי אתה כבד פה וכבד לשון, ומי שרוצה להתקיף דגי הים שבסלע, שהם בעלי המשנה, שהם התנאים, צריך להיות חזק, ובלשון חדה ומלוטשת, הנוקבת ומגיעה עד תהום הגדול אשר שם.[אות סא] כי עוד חזון וגו': כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יכזב אם יתמהמה חכה

1234567891011121314151617181920