תנאים

תנאים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8047 מקורות עבור תנאים. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

תיקוני זוהר תקונא עשרין וחד ועשרין

 דאית מארי תריסין דאינון מגיחין בסוסוון ואית אחרנין דאינון רגלין דעלייהו אתמר במפקנותא דגלותא דמצראי כשש מאות אלף רגלי וגומר קם רבי שמעון פתח ואמר שמעו הרים את ריב י"י מאן ריב דא שכינתא דאיהי ריב י"י דאיהי רבי רב בגין בנהא איהי ריב ברבי ורבן ורבא ריב ודאי בכלהו תנאים ואמוראים דאיהי מריבת בהון בשית סדרי משנה בגין בעלה דאיהו עמודא דאמצעיתא כליל שית סדרין ועלייהו אתמר או יחזק במעוזי יעשה שלום לי שלום יעשה לי תרי שלמי חד בעמודא דאמצעיתא וחד בצדיק דעלייהו אתמר שלום שלום לרחוק ולקרוב דבגלותא אתמר בעמודא דאמצעיתא מרחוק י"י נראה לי צדיק קרוב

52

זוהר חדש כרך ב (מגילות) מגילת איכה

 נו עמוד ב] מהדקין טנרין ותלשין טורין רמאין. והאור זה התלמוד ירושלמי דנהיר נהורא דאוריית'. לבתר דאתבטל דא כביכול אשתארו בחשוכא דכתיב במחשכים הושיבני זה תלמוד בבלי דאזלין ביה בני עלמא במחשכים. והירח אלין אינון הברייתות דהוו נהירין נהירו דחכמה סתימאה. והככבים אלין אינון משכילי' דהוו בארעא קדישא כל אינון תנאים ואמוראים דכל עלמא קיימא בגינייהו. דכד הוו קיימי כחדא הוה אמר בר נש לחבריה מגו מלה דא דפרח מפומוי אנא חמא מה דיהא יומא דא או למחר כך וכך. ד"א עד אשר לא תחשך השמש נהירו דקלסתר פני שכינה דהוה נהיר לה בכל יומא ומההוא נהירו עלמא אתקיים וישראל

53

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת משפטים מאמר הסבא

 את דשמיה י'. במזבח, חתים ביה ה' הרשת עד חצי המזבח. אתת דבורה, וחתים ביה ו', והיינו דכתיב ותשר דבורה. ובאתר דא, חתימו דשמא קדישא, דאחתים ביה.[אות שה] וההוא מפתחא, כד פתחא בתורה שבעל פה, בעינן לאשתמודעא ליה, ודא איהו תניא, איתן מושבך, ברייתא לבר מגופא. איתנים: אינון תנאים. עמודים סמכין, לבר מגופא. השתא אית לאודעא מלה, בזמנא דאלין לגבי תורה שבכתב, אקרון איתנים. לגבי תורה שבעל פה, אקרון תנאים. איתן, לגבי תורה שבכתב. תניא, לגבי תורה שבעל פה. וכלא כדקא יאות.[אות שו] חברייא, הא אנא בחקלא. שלמה מלכא, וגוברין תקיפין דיליה. ייתי וישכח חד סבא, לאי בחילא,

54

זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת צו מאמר עולה חטאת ואשם

 עשה, ועל מצות לא תעשה, אלין אינון קרבניא דשכינתא, צלותא, דפקודין דעשה ולא תעשה. ולקבל ה' מראות אלין, תקינו חמש צלותי ביומא דכפורי. ולקבל בת עינא, אינון עשרת ימי התשובה, ה' לקבל אור דבת עינא. ה' ענויין, לקבל ה' בתראה.[אות כט] פקודא בתר דא, לעשות החטאת כמשפטה. תנאים ואמוראים, אתון דמסטרא דמדות דקודשא ב"ה אתיתו, דטרחתון סגי לנקאה ברתא דילי דאיהי הלכה, מאלין קליפין, דערב רב, קושיין בישין, דלית לון תירוץ, ולא פרוקא, דעלייהו אתמר, מעות לא יוכל לתקון, וחסרון לא יוכל להמנות, אלא אתמר תיקו בהון. וכל תיקו דאסורא לחומרא, ואיהו תיקו חסר ן' דלית ליה תקון. חסר

55

זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת צו מאמר עשן המערכה

 אברים דגופא, דתמן ה' העצים ודאי, לאוקדא לון בשלהובין דאורייתא, דאתמר ביה הלא כה דברי כאש נאם יי'. בשלהובין דנר מצוה ברחימו.[אות נה] פקודא להקריב בכל יומא תמידין. ואבתריה להדליק אש, הה"ד אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. ואבתריה, תרומת הדשן. ואבתריה, קרבן נדר או נדבה. תנאים ואמוראים, כל אלין תמידין, אינון מדות דקב"ה, דצריכי למהוי לון נייחא. ואע"ג דכל ספירן כלהו חד, מ"מ, כל ספירה וספירה ממנא על שבתות וזמנין ויומין טבין, וההיא מדה דשולטנותא דההוא זמנא, כל ספירן אתכלילו בה, ואתקריאו כלהו ע"ש ההיא מדה, בחסד חסדים, בגבורה גבורות והכי בכל מדה.

56

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר ישראל אברין דשכינתא

 ידו"ד, אתקרי אבר דשכינתא. ובג"ד ישאהו על אברתו. ישאהו: כגון ישא ידו"ד פניו אליך.[אות תצד] ומאי ושים בסלע קנך. אלא אמר דוד עליה, יי' סלעי ומצודתי. אוף הכי תנא, דאיהו ביה הלכה תקיפא כסלע, דלית פטיש יכיל לפצצא יתה בכל קושיין דעלמא. בהאי איהו מקננא נשרא, וכל תנאים אתקריאו קנים דילה. ובגין דא, כי יקרא קן צפור לפניך, בארח מקרה, זמנא חדא כאושפיזא ואכסנאי, דאזדמן לפום שעתא בבי אושפיזיה.[אות תצה] ואית דאינון במתניתא דלהון דירה לשכינתא, הה"ד ושמרו בני ישראל את השבת וגו', לדורותם, לדרתם חסר, לשון דירה. ואית מארי משנה דתורתם אומנותם, דלא זזת שכינתא מנהון כל

57

זוהר מהדורת הסולם - דברים פרשת כי תצא מאמר ושים בסלע קנך

 זוהר מהדורת הסולם - דברים פרשת כי תצא מאמר ושים בסלע קנך[אות ס] אדהכי, הא נונא רבא אזדמן לגביה, ואמר רעיא מהימנא, איתן מושבך ושים בסלע קנך. תניא דמסייע לך. דהא נונין בסלע קנא דלהון, איתן בהפוכא, תניא. איתנים בהפוך אתוון, תנאים. אסתמר מנייהו, דהא אנת כבד פה וכבד לשון, ומאן דבעי לאתקפא בסלע דנוני ימא, דמארי מתניתין, דאינון תנאים, בעי למהוי תקיף, לישנא חדידא חריפא, לינקוב עד דמטי לתהומא רבא דתמן.[אות סא] כי עוד (דף רע"ט ע"א) חזון למועד ויפח לקץ ולא יכזב, ואוקמוה דהאי קרא נוקב ויורד, עד תהומא רבא. מאן הוא דנחית לתהום רבא, לאשכחא זמנא

58

זוהר מהדורת הסולם - דברים פרשת כי תצא מאמר בר נפלי

 אתמר, היו צריה לראש.[אות סה] ויפן כה וכה וירא כי אין איש דישראל, באלין רשיעיא ערב רב, ודא בסוף גלותא. ובגין דא קץ דפורקנא נוקב עד התהום רבה. ורעיא מהימנא, תהום הוא המות בהיפוך אתוון, ולית מות אלא עניותא, אנת נחיתת תמן. והא קא אתבריר לעילא, קמי תנאים ואמוראים, וכלהו נחתין בגינך בתהומא לסייעא לך.

59

זוהר חדש מהדורת הסולם - מדרש הנעלם על איכה מאמר וזכור את בוראך בימי בחורותיך

 אות פו] והאור, זה התלמוד ירושלמי, דנהיר נהורא דאורייתא, לבתר דאתבטל דא, כביכול, אשתארו בחשוכא. דכתיב, במחשכים הושיבני, זה תלמוד בבלי, דאזלין ביה בני עלמא במחשכים.[אות פז] והירח, אלין אינון הברייתות, דהוו נהירין נהירו דחכמה סתימאה. והככבים, אלין אינון משכילים דהוו בארעא קדישא, כל אינון תנאים ואמוראים, דכל עלמא קיימא בגינייהו. דכד הוו קיימי כחדא, הוה אמר בר נש לחבריה, מגו מלה דא דפרח מפומוי, אנא חמא מה דיהא יומא דא, או למחר, כך וכך.[אות פח] ד"א עד אשר לא תחשך השמש, נהירו דקלסתר פני שכינה, דהוה נהיר לה בכל יומא, ומההוא נהירו עלמא אתקיים, וישראל שראן על

60

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת משפטים מאמר הסבא

 שנתקן ליסוד שלה כנ"ל, צריכים לדעת אותו. וזהו שאנו אומרים תניא, שהוא אותיות איתן, ואז נאמר איתן מושבך, כי המלכות נקראת מושב, וכשמקבלת מעטרת יסוד נאמר בה, איתן מושבך. ונקראת ברייתא, שפירושו לחוץ מן הגוף, שהוא ז"א. כי ברייתא הוא מלשון לבר, שהוא חיצוניות. איתנים שבתורה שבכתב שהוא ז"א, הם תנאים בתורה שבעל פה, שהוא המלכות. שהם עמודים סומכים לחוץ מן הגוף, דהיינו נה"י, כנ"ל. עתה יש להודיע הדברים, בזמן שאלו נה"י נקראים אצל תורה שבכתב, שהוא ז"א, איתנים, אצל תורה שבעל פה, נקראים תנאים. כי איתן הוא אצל תורה שבכתב, תניא אצל תורה שבעל פה. והכל כראוי.[אות שו]

1234567891011121314151617181920