תנאים

תנאים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8047 מקורות עבור תנאים. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת בראשית פרק ג

 ב"ר זעירא אמר אף התשובה, שנא' בטרם הרים יולדו (שם צ ב), וכתיב תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם (שם שם ג): תורה קדמה לכסא הכבוד, שנא' ה' קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז (משלי ח כב) לאותו שכתוב בו, נכון כסאך מאז (תהלים צג ב). א"ר יונתן תנאים התנה הקב"ה עם מעשה בראשית, שנא' אף ידי נטו שמים וכל צבאם צויתי (ישעי' מה יב), צויתי את הים שיקרא לפני ישראל, צויתי את השמים ואת הארץ שישתקו לפני משה, שנא' האזינו השמים ואדברה (דברים לב א), וצויתי את השמש ואת הירח שיעמדו לפני יהושע, שנא' שמש בגבעון דום

42

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת וישב פרק מ

 נאמרסימן כבכב) ואת שר האופים תלה כאשר פתר להם יוסף. הוא שאמרו ז"ל כל החלומות הולכים אחר הפה:סימן כגכג) ולא זכר שר המשקים. שמא תאמר מרצונו לא זכר, ת"ל וישכחהו, בעל כרחו מלמד שבכל יום ויום היה מתנה תנאים לזוכרו, והמלאך בא והפכן, קושר קשרים לזוכרו, והמלאך בא והתירן, א"ל הקב"ה אע"פ שאתה שכחת אני לא שכחתי, אלא קץ שם לחשך ולכל תכלית הוא חוקר (איוב כח ג), עד עת בא דברו אמרת ה' צרפתהו (תהלים קה יט), לכך נאמר ויהי מקץ שנתים ימים, לפי שאמר יוסף ב' פעמים זכרתני והזכרתני (לעיל יד), לכך לא זכר

43

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת וישב פרק מ

 עליו ואין לו משפט מות, כי לא בידו היה, אבל הצרורות הנמצא בגלוסקין של אופה פושע הוא זה, שנתייאש בעבודת המלך ובמוראו. ובן מות הוא:סימן כגכג) ולא זכר שר המשקים את יוסף. ושמא תאמר מרצונו, ת"ל וישכחהו בעל כורחו, שבכל יום ויום היה מתנה תנאים לזוכרו לפני פרעה ומלאך בא והופכו, קושר קשרים להשיבו, ומלאך בא ומתירן, אמר הקב"ה אם שוכחתו אני לא שכחתיו, שנ' עד עת בא דברו וגו' שלח מלך ויתירהו וגו' שמו אדון לביתו וגו' (תהלים קה יט כ כא)ורבותינו דרשו והנה גפן לפני. תלה הגדולה בבעלים, תניא ר' אליעזר אומר וכו', אמר ליה

44

ילקוט שמעוני תורה פרשת וישב

 אמר ליה אתה בשרתני בשורה רעה אף אני מבשרך בשורה רעה בעוד שלשת ימים ישא פרעה את ראשך מעליך ותלה אותך על עץ [מ, י"ט]. ויהי ביום השלישי [מ, כ] יום הולדת את פרעה יום גינוסיא שלו, ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו [מ, כ"ג] בכל יום היה מתנה תנאים ומלאך בא והופכן קושר קשרים ומלאך בא ומתירן א"ל הקב"ה אתה שכחתו ואני לא שכחתיו:

45

ילקוט שמעוני תורה פרשת בשלח

 אמר יתרו למשה עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלהים כי בדבר אשר זדו, מכירו הייתי לשעבר ועכשיו ביותר שנתגדל שמו בעולם שבמחשבה שחשבו מצרים לאבד את ישראל בו בדבר נפרע מהם הקב"ה שנאמר כי בדבר אשר זדו עליהם, וישב הים לפנות בקר לאיתנו [י"ד, כ"ז] א"ר יונתן התנה הקב"ה תנאים עם הים שיהא נקרע לפני ישראל הדא הוא דכתיב וישב הים לפנות בקר לאיתנו [י"ד, כ"ז] לתנאו שהתנה הקב"ה עמו, וכתיב יקוו המים יקוו לי המים מה שאני עתיד לעשות בהם:[רמז רלז] אמר ר' ירמיה בן אלעזר לא עם הים בלבד התנה הקב"ה אלא עם כל מה שנברא

46

ילקוט שמעוני תורה פרשת מטות

 היתה נפשו של משה עגומה עליו, ידע הקב"ה מה בלבו של משה, א"ל חייך אין אתה מסתלק מן העולם עד שתתנקם מהם שנאמר נקם נקמת בני ישראל אחר תאסף אל עמיך, דבר אחר נקם נקמת בני ישראל אמר ליה עד שבלעם שם לך עליהן, למה בא בלעם שם אלא שעשה תנאים עם בלק א"ל אף על פי שאני הולך לי אלא הריני נותן לך עצה היאך תשלוט בהן אם נעשית עצתי אתה נותן לי שכרי, אמר לו הקב"ה שונא זמה הוא וכו' כיון ששמע הרשע שנפלו בא ליטול שכרו אמר הקב"ה הרי השעה הרי נכנס הזאב לגדי נקם נקמת בני

47

זוהר כרך ב (שמות) פרשת משפטים

 דשמיה י' במזבח חתים ביה ה' הרשת עד חצי המזבח, אתת דבורה וחתים ביה ו' והיינו דכתיב (שופטים ה) ותשר דבורה, ובאתר דא חתימו דשמא קדישא דאחתים ביה, וההוא מפתחא כד פתחא בתורה שבעל פה בעינן לאשתמודעא ליה ודא איהו (מז ב) תניא איתן מושבך ברייתא לבר מגופא, איתנים אינון תנאים עמודים סמכין לבר מגופא, השתא אית לאודעא מלה בזמנא דאלין לגבי תורה שבכתב אקרון איתנים, לגבי תורה שבעל פה אקרון תנאים, איתן לגבי תורה שבכתב, תניא לגבי תורה שבעל פה וכלא כדקא יאות, חברייא, הא אנא בחקלא, שלמה מלכא וגוברין תקיפין דיליה, ייתי וישכח חד סבא לאי בחילא תקיף

48

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (ויקרא) פרשת צו

 שריפה הרג וחנק, על מ"ע ועל מצות ל"ת, אלין אינון קרבניא דשכינתא צלותא דפקודין דעשה ול"ת, ולקבל ה' מראות אלין תקינו ה' צלותי ביומא דכפורי ולקבל בת עינא אינון עשרת ימי התשובה י"ה לקבל אור דבת עינא ה' ענויין לקבל ה' בתראה:פקודא בתר דא לעשות החטאת כמשפטה, תנאים ואמוראים, אתון דמסטרא דמדות דקודשא בריך הוא אתיתו דטרחתון סגי לנקאה ברתא דילי דאיהי הלכה מאלין קליפין דערב רב קושיין בישין דלית לון תירוץ ולא פרוקא, דעלייהו אתמר (קהלת א) מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להמנות אלא אתמר תיקו בהון, וכל תיקו דאסורא לחומרא, ואיהו תיקו חסר ן' דלית

49

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (במדבר) פרשת פנחס

 אתקרי אבר דשכינתא ובג"ד ישאהו על אברתו ישאהו כגון (במדבר ו) ישא ידו"ד פניו אליך ומאי ושים בסלע קנך אלא אמר דוד עליה (שמואל ב כב) יי' סלעי ומצודתי, אוף הכי תנא דאיהו ביה הלכה תקיפא כסלע דלית פטיש יכיל לפצצא יתה בכל קושיין דעלמא בהאי איהו מקננא נשרא, וכל תנאים אתקריאו קנים דילה ובגין דא (דברים כב) כי יקרא קן צפור לפניך בארח מקרה זמנא חדא כאושפיזא ואכסנאי דאזדמן לפום שעתא בבי אושפיזיה ואית דאינון במתניתא דלהון דירה לשכינתא הדא הוא דכתיב (שמות לא) ושמרו בני ישראל את השבת וגו' לדורותם, לדרתם חסר לשון דירה ואית מארי משנה דתורתם

50

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (דברים) פרשת כי תצא

 שוין דא לדא ואית בהון מחלוקת וקושיא אתמר בהון לסוף (במדבר כא) את והב בסופה ואוקמוה אהבה בסופה:אדהכי הא נונא רבא אזדמן לגביה ואמר רעיא מהימנא (שם כד) איתן מושבך ושים בסלע קנך תניא דמסייע לך דהא נונין בסלע קנא דלהון איתן בהפוכא תניא איתנים בהפוך אתוון תנאים אסתמר מנייהו דהא אנת כבד פה וכבד לשון ומאן דבעי לאתקפא בסלע דנוני ימא דמארי מתניתין דאינון תנאים בעי למהוי תקיף לישנא חדידא חריפא לינקוב עד דמטי לתהומא רבא דתמן (חבקוק ב) כי עוד [דף רעט עמוד א] חזון למועד ויפח לקץ ולא יכזב ואוקמוה דהאי קרא נוקב ויורד עד תהומא

1234567891011121314151617181920