תנאים

תנאים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8047 מקורות עבור תנאים. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק יג

 שיהא איש בראש דפא, ואת בסופה בעשר שטין, עשרת בסוף דפא, שניץ ונחיץ כהדין קנטרה, כדי שיפלו ולא תהיה להם תקומה. הלכה דאמר ר' חנינא אמר ר' זעירא וי"ו דויזתא צריך למיזקפיה כמורדיא דלברות. הלכה המי שהוא אוחז ספר תורה, נחלקו שני תנאים בדבר, חד אמר פותח ורואה וגולל ומברך, וחד אמר פותח ורואה ומברך, רבי זעורה אבא בר ירמיה רב מתנה בשם שמואל הלכה כמי שהוא אומר פותח ורואה ומברך, ומה טעם, וכפתחו עמדו כל העם, ומה כתיב בתריה, ויברך עזרא את י"י האלהים הגדול. במה גידלו, רבי גידל אמר בשם המפורש, רב מתנה אמר בברכה גידלו.

2

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא בתרא פרק ה

 שובך מכר יונים מכר כוורת מכר דבורים הלוקח פירות שובך מפריח בריכה הראשונה כוורת נוטל שלשה נחילין ומסרס חלות דבש מניח שתי חלות זיתים לקוץ מניח שני גרופיות: גמ' תני המוכר את הספינה מכר את האסכלה ובור המים שבתוכו אבל לא מכר היצועין והעובין והאיסקופה והביצית. סומכוס אומר מכר דוגית. תנאים שהתנה יהושע רבי לוי בן ביריי בשם רבי יהושע בן לוי ארבעה. [דף טז עמוד א] מלקטין עשבים מכל מקום חוץ משדה תלתן שאסורין משום גזל תמן תנינן וכן תלתן שהעלת מיני עשבים אין מחייבין אותו לנכש כיני מתני' אין מחייבין אותו לעקור. כתנאי יהושע את מר מלקטין עשבים

3

מדרש תנאים לדברים מכילתא

 

4

מדרש תנאים לדברים פרק א

 

5

מדרש תנאים לדברים פרק ב

 

6

מדרש תנאים לדברים פרק ג

 

7

מדרש תנאים לדברים פרק ה

 

8

מדרש תנאים לדברים פרק ו

 

9

מדרש תנאים לדברים פרק יא

 

10

מדרש תנאים לדברים פרק יב

 

1234567891011121314151617181920