תיקוני זוהר תקונא תשיעאה

תיקוני זוהר תקונא תשיעאה

  

[דף כד עמוד ב] תקונא תשיעאה ליום ו'
בראשית יר"א שבת דאיהי שכינתא דעלה אתמר מחלליה מות יומת דעאלו אויבים בחלל דילה דאיהו קדש קדשים ואתמר בהון את מקדש י"י טמא חלל ממלכה ושריה ושפחה עאלת באתר דגבירה דאיהי נדה שפחה גויה זונה וסאיבת אתרהא דתמן הוה נייחא דשכינתא וקלא הוה נחית ואמר ירא שבת ואיהי לא עבדת כך אלא חלל ממלכה ושריה וברחת שכינתא מתמן בההוא זמנא שחקו על משבתיה ואמרת שפחה לאו האי כגוונא דעבדת שרי לשפחה דילה הדא הוא דכתיב מפני שרי גברתי אנכי ברחת אמר קודשא בריך הוא ברתא דרשא חייבא והא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.