תיקוני זוהר תקונא תנינא

תיקוני זוהר תקונא תנינא

  


תקונא תנינא
בראשית זמנין סגיאין אינון באורייתא ראשית וכל חד אתפרש באתריה קדמאה איהו י"י קנני ראשית דרכו ודא אורייתא דאית בה טעמי ונקודי ואתוון וכמה פקודין דעשה ולא תעשה דכלהו תליין בשם יקו"ק הדא הוא דכתיב (שמות ד') זה שמי לעלם וכו' שמ"י עם י"ק שס"ה זכר"י עם ו"ק רמ"ח שס"ה משמאלא מדחילו דגבורה אתיהיבו פחד יצחק: