תיקוני זוהר תקונא תלתין וחמשא

תיקוני זוהר תקונא תלתין וחמשא

  


תקונא תלתין וחמשא ליום י"ח
בראשית בתשר"י אתברי עלמא חסר א' למהוי בראשית דא אדם דאתברי בתשרי ובגין דעתידה ארעא לאתלטייא בגיניה דא הוא ארורה האדמה בעבורך אסתלק מן תשרי ופתח בב' דאיהי ברכה לאתברכא ארעא ולאפקא לה מן לווטייא ולא עוד אלא בגין דתשרי איהי דין לא אדכר תמן בתשרי דלא יתכן ביה זמנא אחרא הדא הוא דכתיב נר י"י נשמת אדם: (כך מצאתי)