תיקוני זוהר תקונא שית וארבעין

תיקוני זוהר תקונא שית וארבעין

  


תקונא שית וארבעין
בראשית ברא שית ואינון שית גדפין דחיה דאתמר בה ועוף יעופף על הארץ על פני רקיע השמים אינון שית ספירן דכליל האי עוף דאיהו עמודא דאמצעיתא אית מאן דירית רוחא דקודשא בארח אצילות מהאי עוף ואית מאן דירית רוחא מההוא עוף דאיהו נער שמיה כשם רביה ואית מאן דירית רוחא מלתתא דארעא כמה דאמר קהלת מי יודע רוח בני אדם העולה היא למעלה ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ: