תיקוני זוהר תקונא חמשין וחמש

תיקוני זוהר תקונא חמשין וחמש

  

[דף פח עמוד א] תקונא חמשין וחמש ליום כ"ח
בראשית ברא בי"ת רא"ש ואינון אבא ואימא ברא תרגום ברא איהו עמודא דאמצעיתא ועליה אתמר ונהר יוצא מעדן אית עדן ואית עדן הדא הוא דכתיב (תהלים ל"ו) ונחל עדניך תשקם עדניך ודאי דא עדן עלאה כתר עלאה עדן דלתתא דא י' ואית עדן דלתתא ודא אימא עלאה ד' איהי עדן לגבי נהר דלתתא מינה הדא הוא דכתיב ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן תא חזי כמה נהרות אינון משניין דא מן דא אית נהר ואית נהר אית נהר מנהורא דלעילא דאתקרי נהרא דמיא דאורייתא דאתמר בה תורת חכם מקור חיים ואית נה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.