תורה תמימה בראשית פרשת נח פרק ט

תורה תמימה בראשית פרשת נח פרק ט

  

(ב) ומוראכם וחתכם - תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, תינוק בן יומו חי אין צריך לשמרו מן החולדה ומן העכברים, ועוג מלך הבשן מת צריך לשמרו מן החולדה ומן העכברים, שנאמר ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ וגו', כל זמן שאדם חי אימתו מוטלת על הבריות, וכיון שמת בטלה אימתוא) [שבת קנ"א ב']:
(ג) כירק עשב וגו' - אמר רב יהודה אמר רב, אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילהב) וכשבאו בני נח התיר להם, שנאמר כירק עשב נתתי לכם את כלג) [סנהדרין נ"ט ב']:
(ד) אך בשר בנפשו - בשר בנפשו - זה אבר מן החיד), יכול אף ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.