תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק יג

תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק יג

  

הלכה א
אע"פ שאמרו אין קורין בכתבי הקדש אבל שונין בהן ודורשין בהן ואם צריך לו דבר לבדוק נוטל ובודק אמ' ר' נחמיה מפני מה אמרו אין קורין בכתבי הקדש מפני שטרי הדיוטות שיאמרו בכתבי הקדש אין קורין קול וחומר בשטרי הדיוטות
הלכה ב
היו כתובין תרגום ובכל לשון מצילין אותן וגונזין אותן אמ' ר' יוסה מעשה שהלך ר' חלפתא אצל רבן גמליאל לטבריא ומצאו שהיה יושב על שולחנו של יוחנן בן נזיף ובידו ספר איוב תרגום והיה קורא בו אמ' לו ר' חלפתא זכור הייתי ברבן גמליאל הזקן אבי אביך שהיה יושב על גב מעלה ב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.