תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק ב

תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק ב

  

הלכה א
מדליקין בפתילה מחורכת ולא בסמרטוטין ואע"פ מחורכין כל אילו שאמרו אין מדליקין בשבת מדליקין בהן ביום טוב חוץ משמן שריפה מפני מה אמרו אין מדליקין בשמן שריפה ביום טוב לפי שאין שורפין לא תרומות ולא קדשים ולא חמץ ביום טוב
הלכה ב
כל אילו שאמרו אין מדליקין בהן בשבת מותר לעשותן מדורה בין על גבי הארץ בין על גבי מנורה בין להתחמם כנגדן בין להשתמש לאורן ולא אמרו אלא לעשותן פתילה לנר בלבד
הלכה ג
ר' שמעון בן לעזר אומ' אין מדליקין בצרי ר' ישמעאל או' כל היוצא מן העץ אין מדליק ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.