תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק ז

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק ז

  

הלכה א
שבועת העדים והדייני' נאמר' בכל לשון [השביע עליהן חמשה פעמים בכל לשון] ששומעי' ואמרו לו אמן הרי אלו חייבין
הלכה ב
שבועת הדיינין באי זה צד הרי מי שנתחייב שבוע' לחברו אומרין לו הוי יודע שכל העולם כולו מזדעזע ביום שנ' לא תשא שם ה' אלהיך וגו' כל עברות שבתורה כתוב בהן ונקה וזו כתוב בה לא ינקה כל עברות שבתור' נפרעין ממנו וזו ממנו ומכל העולם ויהא עון העולם כולו תלוי בו שנ' אלה וכחש וגו' על כן תאבל האר' כל עברות שבתור' נפרעין ממנו וזו ממנו ומקרוביו שנ' אל תתן את פיך לחטיא את ב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.