תוספתא מסכת נדה (צוקרמאנדל) פרק ב

תוספתא מסכת נדה (צוקרמאנדל) פרק ב

  

הלכה א
מניקה שמת בנה בתוך עשרים וארבעה חודש מטמאה מעת לעת לפכך אם מניקת והולכת אפילו חמש שנים דייה שעתה דברי ר' מאיר ר' יהודה ר' יוסי ור' שמעון אומרים אין דייה שעתה אלא עשרים וארבעה חדש לפכך אם מניקה והולכת אפילו ארבע וחמש שנים אין לה אלא עשרים וארבע חדש:
הלכה ב
מינקת שמת בעלה הרי זו לא תיארס ולא תינשא עד שיהיו לה עשרים וארבעה חדש דברי ר' מאיר ר' יהודה אומר שמנה עשר חדש ר' יונתן בן יוסף אומר בית שמאי אומרים עשרים וארבעה חדש ובית הלל אומרים שמנה עשר חדש אמר רבן שמעון בן גמליא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.