תוספתא מסכת מועד קטן (ליברמן) פרק ב

תוספתא מסכת מועד קטן (ליברמן) פרק ב

  

הלכה א
כל אילו שאמרו מגלחין במועד מותר לספר בתוך שלשים יום של אבל אע"פ שהתירו לו לספר לא יספר ברשות הרבים אבל מספר הוא בצנעה בתוך ביתו
הלכה ב
כל אילו שאמרו מכבסין במועד מותר לכבס בתוך שלשים יום של אבל אע"פ שהתירו לו לכבס לא יוליך כליו לכובס אבל מכבס הוא בצנעה בתוך ביתו וכשם שאסור לספר כך אסור ליטול צפרנים דברי ר' יהודה ור' יוסה מתיר וכן היה ר' יהודה או' הבאין מחוף הים וממדינת הים אסורין לספר ולכבס וחכמים מתירין אמ' ר' נראין דברי ר' יהודה בזמן שלא נטל רשות ודברי חכמים בזמן שנ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.