תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק ד

תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק ד

  

הלכה א
יפה כח הבעל מכח האב וכח האב מכח הבעל יפה כח הבעל שהבעל [אוכל פירות בחייה מה שאי' כן באב
הלכה ב
יפה כח האב שהבעל] חייב במזונותיה בפרקונה ובקבורתה מקום שנהגו להספיד מספיד מה שאין כן באב
הלכה ג
ייפה כח אשה מכח יבמה וכח יבמה מכח אשה יפה כח אשה שהאשה אוכלת בתרומה כיון שנכנסה לחופה אע"פ שלא נבעלה מה שאין כן ביבמה ייפה כח יבמה שהבא על יבמתו בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין ברצון אפי' היא בבית אביה קנה מה שאין כן באשה
הלכה ד
הלך האב עם שלוחיה או עם שלוחי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.