תוספתא מסכת כלאים (ליברמן) פרק ד

תוספתא מסכת כלאים (ליברמן) פרק ד

  

הלכה א
רבן גמליאל ובית דינו התקינו שיהו מרחיקין ארבע אמות מעיקר גפנים לגדר העושה מחיצה לכרם גבוהה עשרה ורחבה ארבעה ביטל ארבע אמות שבכרם
הלכה ב
העושה מחיצה לגפן עמוקה עשרה ורחבה ארבעה ביטל ששה טפחים שבגפן
הלכה ג
בכל עושין מחיצה באבנים ובמחצלות בקש ובקנים ובקולחות אפי' שלשה חבלים זה למעלה מזה ובלבד שלא יהא בין קנה לחבירו שלשה טפחים כדי שיכנס הגדי
הלכה ד
ר' לעזר אומ' חריץ שהעבירו על גבי הריפין והרי הריפין כמחיצה ובלבד שלא יהא בינו לבין חבירו כמלואו
הלכה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.